BIC Publication

Guizhou มณฑลกุ้ยโจว

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง / ขนาดพื้นที่

มณฑลกุ้ยโจวตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมณฑลเขตชั้นในที่ไม่มีทางออกทะเล อยู่ที่ราบสูงหยูนกุ้ย (Yungui) เส้นลองจิจูด 103°36’ – 109°35’ เส้นละติจูด 24°37’ – 29°13’ มีอาณาเขตติดต่อกับ 3 มณฑล 1 มหานคร และ 1 เขตปกครองตนเอง คือ ทิศเหนือติดกับมณฑลเสฉวน (Sichuan) และมหานครฉงชิ่ง (Chongqing) ทิศใต้ติดกับเขตปกครองตนเองกวางสี (Guangxi) ทิศตะวันออกติดกับมณฑลหูหนาน (Hunan) และทิศตะวันตกติดกับมณฑลยูนนาน (Yunnan) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 176,167 ตารางกิโลเมตร มีสัดส่วน 1.8% ของทั้งประเทศ ร้อยละ 92.5 เป็นภูเขาสูง ความสูงเฉลี่ยเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งขุนเขา จุดสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเลสูง 2,900.6 เมตร จุดต่ำสุดเหนือระดับน้ำทะเลสูง 147.8 เมตร

ข้อมูลประชากร

35.8 ล้านคน (ปี 2560) มีชนกลุ่มน้อยถึง 17 ชนชาติ ตั้งรกรากอยู่ที่บริเวณนี้มานานหลายศตวรรษ) ชนชาติกลุ่มน้อยเชื้อสายต่าง ๆ มีประมาณร้อยละ 35 ของจำนวนประชากรทั้งมณฑล ได้แก่ ชาวฮั่น (Han) แม้ว (Miao) ปู้อี (Buyi) ต้ง (Dong) ถู่เจีย (Tujia) อี๋ (Yi) เป็นต้น

สภาพภูมิอากาศ

อยู่ในเขตมรสุมกึ่งร้อนชื้น สภาพอากาศจึงอบอุ่นและชุ่มชื้น อุณหภูมิตลอดปีโดยเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว อากาศจึงไม่หนาวจัด ประมาณ 3-6 องศาเซลเซียส และฤดูร้อนอากาศไม่อบอ้าว ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยระหว่าง 1,100 – 1,300 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดที่เมืองอี้ซี (Yixi) น้อยที่สุดที่เมืองปี้เจี๋ย (Bijie)

ทรัพยากรสำคัญ

กุ้ยโจว ได้ชื่อว่า เป็นแหล่งไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศ เนื่องจากแม่น้ำอู่เจียง (Wujiang) ไหลผ่านทั่วทั้งมณฑล มณฑลมีความสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำต่อปีจำนวน 2.188 ล้านกิโลวัตต์ ปริมาณการสำรองกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ มีปริมาณ 18.75 ล้านกิโลวัตต์ นับเป็นปริมาณการสำรองอันดับ 6 ของประเทศ

กุ้ยโจวถูกขนานนามว่า ทะเลถ่านหินทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเมืองหลวงของถ่านหินทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี เนื่องจากมีปริมาณถ่านหินจำนวนมากถึง 269.7 พันล้านตัน โดยได้เก็บสำรองไว้มากกว่า 51 พันล้านตัน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ

กุ้ยโจวยังมีทรัพยากรธรณีมากกว่า 110 ชนิด โดยเฉพาะ ปรอท อลูมิเนียม พลวงทองคำ ถ่านหิน แมงกานีส และฟอสฟอรัส มูลค่าการสำรองแร่ต่าง ๆ ภายในมณฑล มีมูลค่ามากกว่า 3,000 พันล้านหยวน สูงกว่ามูลค่าการสำรองของมณฑลและดินแดนต่าง ๆ การสำรองฟอสฟอรัส นับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีปริมาณ 2.6 พันล้านตัน (ผลผลิตรายปี จำนวนประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งประเทศ) การสำรองอะลูมิเนียมมีปริมาณ 400 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 ของประเทศปริมาณสำรองแมงกานีส และพลวง ถือเป็นร้อยละ 12.9 และ 14.6 ของปริมาณสำรองทั่วประเทศ นับเป็นปริมาณการสำรองอันดับ 3 ของประเทศ และยังเป็นแหล่งผลิตออกไซด์ของโลหะที่หายาก (ซึ่งมีประมาณ 14 ชนิด เช่น ซีเรียม) คือ แกลเลียม และหินผลึกใส รวมทั้งเป็นแหล่งเหมืองทอง

ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม

กุ้ยโจวเป็นอีกหนึ่งมณฑลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการค้นพบเศษพาชนะของมนุษย์ยุคเริ่มต้นใช้ที่ถ้ำกวนอินในอำเภอเฉียนซี และยังได้พบชิ้นส่วนพาชนะของมนุษย์โบราณในสมัยต่าง ๆ มากมาย จนได้รับฉายาว่า เป็น “ตะเกียงแห่งวัฒนธรรมเอเชีย” และได้มีการจัดตั้งรัฐบาลประชาชนมณฑลกุ้ยโจวขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 1949 หลังการปลดปล่อยกองทัพกุ้ยหยางได้ไม่นาน ปัจจุบัน กุ้ยโจวเป็นอีกหนึ่งมณฑลที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย มีชนกลุ่มน้อยถึง 17 ชนชาติ รองจากมณฑลยูนนาน

2. การแบ่งพื้นที่เขตปกครอง

มณฑลกุ้ยโจวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 เมือง/เขต และ 77 อำเภอ ดังนี้

 • 4 เมือง (City) ได้แก่ นครกุ้ยหยาง (Guiyang) ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑล เมืองลิ่วผานสุ่ย (Liupanshui) เมืองจุนอี้ (Zunyi) และเมืองอานซุ่น(Anshun)
 • 2 เขต (Prefecture) ได้แก่ เขตปี้เจี๋ย (Bijie) และเขตถงเหริน (Tongren)
 • เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย 3 เขต ได้แก่ 
  เขตปกครองตนเองชนชาติแม้วและต้งเฉียนตงหนาน 
  เขตปกครองตนเองชนชาติปู้อีและแม้วเฉียนหนาน และ 
  เขตปกครองตนเองชนชาติปู้อีและแม้วเฉียนซีหนาน

3. ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาครัฐบาลกุ้ยโจว ได้ที่ http://www.gzgov.gov.cn/

เมืองสำคัญ/เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เมืองสำคัญ/เขตพัฒนาเศรฐกิจ

เมือง (เขต) สำคัญของมณฑลกุ้ยโจว

1. นครกุ้ยหยาง (Guiyang)

เป็นเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว และเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การคมนาคม และการสื่อสาร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,034 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 872-1,659 เมตร ร้อยละ 89 ของเนื้อที่ทั้งหมดมีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,250 เมตร อุณหภูมิในนครกุ้ยหยางโดยเฉลี่ยเท่ากับ 15.3 องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนกรกฎาคม โดยมีอุณหภูมิประมาณ 24 องศาเซลเซียส และหนาวที่สุดในเดือนมกราคม โดยจะมีอุณหภูมิต่ำประมาณ 5 องศาเซลเซียส นครกุ้ยหยางมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (Development Zone) ซึ่งมีพื้นที่กว่า 63.13 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว 9.55 ตารางกิโลเมตร อีก 6.55 ตารางกิโลเมตร กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ โดยพื้นที่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเขตพัฒนาฯ เป็นเขตอุตสาหกรรม พื้นที่บริเวณตอนเหนือเป็นเขตที่พักอาศัย และพื้นที่บริเวณตะวันตกเป็นเขตเกษตรกรรม ปัจจุบันบริเวณภาคตะวันตกของเขตพัฒนาฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมให้เป็นเขตอุตสาหกรรม เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเขตธุรกิจบริการและอำนวยความสะดวกสำหรับภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันมีการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และนักลงทุนค่อนข้างครบถ้วน อาทิเช่น สถาบันการเงิน การประกันภัย โรงพยาบาล สถานศึกษา บริการด้านกฏหมายและบัญชี การท่องเที่ยว การค้า สถานบันเทิง และโรงแรม อีกทั้งยังมีบริการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศุลกากร แรงงาน ตำรวจ ศาลตุลาการ เพื่อสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในนครกุ้ยหยางอีกด้วย

2. เมืองลิ่วผานสุ่ย (Liupanshui)

เป็นเมืองอุตสาหกรรมของมณฑลกุ้ยโจว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีทรัพยากรแร่ธาตุกว่า 30 ชนิด ดังนั้นอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง คือ การทำเหมืองแร่และถ่านหิน การถลุงแร่เหล็กและเหล็กกล้า โดยเหมืองแร่ เหมืองถ่านหิน และโรงงานหลักของเมืองลิ่วผานสุ่ยจะกระจายอยู่ตามเขตอุตสาหกรรมย่อย 15 แห่ง นโยบายด้านการลงทุนจะเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การลงทุน สร้างแรงจูงใจให้มาลงทุน และพัฒนาในทุก ๆ ด้านอันก่อให้เกิดการลงทุน 

3. เมืองจุนอี้ (Zunyi)

เป็นเมืองโบราณ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีแร่ธาตุมีค่าอยู่มากมาย เช่น อลูมิเนียม (มีผลผลิตเป็นอันดับ 2 ของมณฑลกุ้ยโจว) ซิลิคอน เหล็กซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส เหล็ก และหินปูน อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านการถลุงโลหะ เคมี อาหาร เครื่องจักรกล และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมสำคัญของเมือง ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กผสมทอง แก๊ส เหล็กหลอม ฟอสเฟตเหลือง อลูมิเนียมแปรรูป พริกแปรรูป ปูนซีเมนต์ อิฐดินเหนียว ปุ๋ย เหล้ายาซีเจี้ยว (เหล้ามีชื่อเสียงประจำมณฑลกุ้ยโจว) และผลิตภัณฑ์ยา ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่เริ่มมีบทบาทของเมืองจุนอี้คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกแร่โลหะ เคมีและอุปกรณ์ก่อสร้าง นอกจากนี้เมืองจุนอี้ยังมีชื่อเสียงระดับประเทศด้านการเป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ แหล่งผลิตวัตถุดิบสำหรับทำน้ำมันธัญพืช และหมูเนื้อแดง

4. เมืองอันซุ่น (Anshun)

จากตัวเมืองอันซุ่นไม่ถึง 100 กิโลเมตรมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น น้ำตกหวงกั่วซู (Huangguoshu pubu) จุดชมวิวหลงกง (Longgong) ถ้ำหินคาร์ส และแหล่งฟอสซิลสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณ เป็นต้น เมืองอันซุ่นมีอ่างเก็บน้ำมากมาย ซึ่งเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนผู้อยู่อาศัยและการดำเนินอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ สนามกีฬานานาชาติ และโรงแรมห้าดาว เมืองอันซุ่นนมีการผลิตอุปกรณ์ทางด้านการทหารที่ต้องใช้ความละเอียดและความแม่นยำ เป็นแหล่งผลิตเครื่องบินทางทหาร นอกจากนี้ยังมีการผลิตสินค้าประเภท เครื่องมือเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร และสินค้าศิลปะพื้นเมืองอื่น ๆ อีกด้วย

5. เขตถงเหริน (Tongren)

เป็นเขตที่มีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังมีการจ่ายไฟฟ้าให้แก่มณฑลหูหนาน และมหานครฉงชิ่งอีกด้วย (ตามนโยบายของโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากภาคตะวันตกส่งไปยังภาคตะวันออกของประเทศ) อย่างไรก็ตามด้านตะวันออกของเขตถงเหรินได้รับการจัดส่งแก๊ซจากเมืองลิ่วผานสุ่ย ส่วนทางด้านตะวันตกของเขตมีการผลิตเพื่อใช้เอง เขตถงเหรินมีการพัฒนาการคมนาคมทั้งทางรถไฟ ทางหลวง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยมีสถานีรถไฟ 2 แห่ง มีทางรถไฟหลักเชื่อมต่อระหว่างมณฑลกุ้ยโจวและมณฑลหูหนาน มีสนามบินต้าซิ่ง (Daxing Feijichang)) นอกจากนี้ยังมีบริการทางด้านไปรษณีย์ การสื่อสารและโทรคมนาคม ธนาคาร การศึกษา และสาธารณสุข

6. เขตปี้เจี๋ย (Bijie)

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกุ้ยโจว ถือเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างมณฑลเสฉวน มณฑลยูนนาน และมณฑลกุ้ยโจว มีพื้นที่ประมาณ 3,414.9 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ ด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูง ด้านตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,511 เมตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ กว่า 20 ชนิด เช่น ซัลเฟอร์ เหล็ก ถ่านหิน สังกะสี ทองแดง ดินเหนียว หินอ่อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวสาลี ใบยาสูบอบ ถั่วลิสง ใบชา กระเทียม เผือก และสมุนไพรต่าง ๆ ที่นำมาผลิตยาแผนจีนกว่า 73 ชนิด ปัจจุบันการคมนาคมค่อนข้างสะดวก การสื่อสารและโทรคมนาคม การศึกษา และสาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สำหรับด้านอุตสาหกรรมก็มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เช่น อุตสาหกรรมกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง อาหาร บุหรี่ แก๊ส วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรและ ผลิตภัณฑ์ยา เป็นต้น ปัจจุบันรัฐบาลเขตปี้เจี๋ยมีนโยบายเน้นการพัฒนาด้านการเกษตร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคุมจำนวนประชากร ดึงดูดนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศให้เข้ามาลงทุน

7.เขตปกครองตนเองชนชาติปู้อี และแม้วเฉียนซีหนาน (Qianxinan Zizhizhou)

ถือเป็นศูนย์กลางและเขตเมืองท่าที่สำคัญในการติดต่อกับมณฑลและเมืองต่าง ๆ ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เช่น มณฑลยูนนาน เมืองกุ้ยหลิน และมณฑลกวางตุ้ง เนื่องจากความพร้อมด้านการขนส่งทั้งทางรถไฟ ทางหลวง ทางอากาศ และทางน้ำ ทางด้านโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากภาคตะวันตกส่งไปยังภาคตะวันออกของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถานีไฟฟ้าหลายแห่ง และมีสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดกลางและเล็กมากมาย ปัจจุบันกำลังก่อสร้างสถานีไฟฟ้าซิ่งเหริน (Xingren) ซึ่งเป็นสถานีแลกเปลี่ยนไฟฟ้าขนาด 500 KV ดังนั้นเมืองนี้จึงมีความสำคัญทั้งการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม แหล่งผลิตไฟฟ้า และเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ

8. เขตปกครองตนเองชนชาติปู้อี และแม้วเฉียนหนาน (Qiannan Zizhizhou)

ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนกลางของมณฑลกุ้ยโจว มีพื้นที่ 26,179 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 54% เป็นชนกลุ่มน้อยอาทิ ปู้อี (Buyi) แม้ว (Miao) จ้วง (Zhuang) สุ่ย (Shui) และเหมานาน (Maonan) เป็นต้น มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ส่งผลให้พื้นที่แถบนี้มีความหลากหลายทางด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เขตปกครองตนเองชนชาติปู้อีและแม้วเฉียนหนาน ถือเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น สวนอุตสาหกรรมลั่วปาง (luobang) ที่ตูจวิน (Dujun) สวนอุตสาหกรรมชางหมิง (Changming) ที่กุ้ยติ้ง (Guiding) สวนอุตสาหกรรมตู๋ซานม่าเหวย (Dushanmawei) สวนอุตสาหกรรมฉางเถียน (Changtian) เป็นต้น โดยเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้เน้นหนักทางด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะ และการขนส่งโลจิสติกส์ 

9.เขตปกครองตนเองชนชาติแม้ว และเฉียนตงหนาน (Qiandongnan Zizhizhou)

เป็นเมืองท่าสำคัญด้านตะวันออกของมณฑลกุ้ยโจว มีเส้นทางหลักทั้งทางรถไฟและทางบกเชื่อมต่อไปยังมณฑลอื่น ๆ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ด้านการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมนั้น มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสายไฟไฟเบอร์ออฟติค คลื่นแม่เหล็กแบบชอร์ตเวฟ และไมโครเวฟ ทุกอำเภอมีการเข้าถึงของบริการโทรศัพท์ทั้งใน และต่างประเทศ ด้านไปรษณีย์ก็มีบริการที่ครบถ้วน ทางด้านสาธารณูปโภคด้านการประปา มีคุณภาพน้ำค่อนข้างดี และสามารถให้บริการได้เพียงพอ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญ

Zone

Location

Granting Authority

Scope
(sq km)

      Tel.

Guiyang High & New Technology Industrial Development Zone

Xintian Town, 
Guiyang City

State Science and Technology Commission

11.32

(851) 6846112

Guiyang Economic&Technological Development Zone

Xiao He Town, 
Guiyang City

Provincial People’s Government

9.55

(851) 3833531

Zunyi Economic Development Zone

Maocaopu, Zunyi

Provincial People’s Government

14

(852) 8221080

Anshun Economic Development Zone

The Western Suburbs of Anshun

Provincial People’s Government

26

(853) 3228475

Duyun Economic Development Zone

Duyun City

Provincial People’s Government

7.5

(854) 221432

Zhongshan Economic Development Zone

Zhongshan Prefecture of Liupanshui

Provincial People’s Government

10

(858) 8224426

Dingxiao Economic Development Zone

Dingxiao Town in the Northeast of Xingyi

Provincial People’s Government

9.2

(859) 3525374

Hongguo Economic Development Zone

Hongguo Town of Panxian County

Provincial People’s Government

10

(858) 221776

Baiyun Economic Development

Baiyun District of Guiyang

Provincial People’s Government

6

(851) 4831038

การคมนาคมและโลจิสติกส์

การคมนาคมและโลจิสติกส์

เส้นทางทางบก

1) เส้นทางถนน

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 (2559-2563) กุ้ยโจว จะพัฒนาเส้นทางถนนให้มีทางหลวงที่ใช้งานได้กว่า 200,000 กม. (ปี 2560 เปิดใช้งาน 200,000 กม.) และทางด่วน 7,100 กม. (ปี 2560 เปิดใช้งาน 5,833 กม.) ครอบคลุมทุกอำเภอ ปัจจุบัน ทางหลวงระดับประเทศที่พาดผ่านมณฑลกุ้ยโจวมี 5 เส้นทาง ได้แก่ 
     – G 56 หังโจว-รุ่ยลี่ (เจ้อเจียง อันฮุย เจียงซี หูเป่ย หูหนาน กุ้ยโจว ยูนนาน) 
     – G 60 เซี่ยงไฮ้-คุนหมิง (เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง เจียงซี หูหนาน กุ้ยโจว ยูนนาน 
     – G 75 หลานโจว-ไห่โข่ว (กานซู เสฉวน ฉงชิ่ง กุ้ยโจว กว่างซี กวางตุ้ง ไห่หนาน) 
     – G 76 เซี่ยเหมิน- เฉิงตู (ฝูเจี้ยน เจียงซี หูหนาน กว่างซี กุ้ยโจว เสฉวน) 
     – G 78 ซัวเถา-คุนหมิง (กวางตุ้ง กว่างซี กุ้ยโจว ยูนนาน) 

2) เส้นทางรถไฟ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 (2559-2563) กุ้ยโจวจะมีเส้นทางรถไฟกว่า 4,400 กม. (ปี 2560 มีเส้นทางรถไฟใช้งาน 3,550 กม.) โดยเป็นรถไฟความเร็วสูงประมาณ 2,000 กม. (ปี 2560 เปิดใช้งาน 1,214 กม.) ซึ่งปัจจุบันรถไฟความเร็วสูงที่ก่อสร้างเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้างมี 5 เส้นทาง (มีนครกุ้ยหยางเป็นศูนย์กลาง) ได้แก่

1. กุ้ยหยาง-กว่างโจว (贵广高铁เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

แล่นผ่าน 3 มณฑล/เขต คือ มณฑลกุ้ยโจว-เขตกว่างซี-มณฑลกวางตุ้ง (กุ้ยหยาง-กุ้ยหลิน-กว่างโจว)ความเร็ว 250 กม./ชม. มีระยะทางรวม 857 กม. แบ่งเป็นระยะทางในกุ้ยโจว 301 กม. เขตกว่างซี 349 กม. และกวางตุ้ง 207 กม. เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2551 ใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี มูลค่าการลงทุนกว่า 90,000 ล้านหยวน ส่งผลให้การเดินทางจากกุ้ยหยาง-กุ้ยหลิน ใช้เวลาราว 2 ชม. (เดิม 13 ชม.) และกุ้ยหยาง-กว่างโจวใช้เวลาประมาณ 5 ชม. (เดิม 21 ชม.) เพื่อออกสู่ทะเลในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta)

2. เซี่ยงไฮ้-กุ้ยหยาง-คุนหมิง (沪昆高铁เปิดให้บริการตลอดเส้นทางแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559

     2.1 เซี่ยงไฮ้-หังโจว เปิดให้บริการแล้วเมื่อ 26 ต.ค. 2553 
     2.2 หังโจว-ฉางซา เปิดให้บริการแล้วเมื่อ 10 ธ.ค. 2557 
     2.3 ฉางซา-กุ้ยหยาง เปิดให้บริการแล้วเมื่อ 16 มิ.ย. 2558 
     2.4 กุ้ยหยาง-คุนหมิง เปิดให้บริการแล้วเมื่อ 28 ธ.ค. 2559

3. กุ้ยโจว-ฉงชิ่ง (渝黔高铁คาดเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 

ความเร็ว 200 กม./ชม. มีระยะทางรวม 345 กม. เป็นระยะทางในกุ้ยโจว 233 กม. และฉงชิ่ง 112 กม. เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2553 มูลค่าการลงทุนประมาณ 51,600 ล้านหยวน ซึ่งจะส่งผลให้การเดินทางจากกุ้ยหยาง-ฉงชิ่งใช้เวลา 2 ชม. (เดิม 10 ชม.)

4. กุ้ยหยาง-เฉิงตู (成贵高铁) คาดเปิดให้บริการปี 2562

ความเร็ว 250 กม./ชม. มีระยะทางรวม 633 กม. เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2556 มูลค่าการลงทุนประมาณ 78,000 ล้านหยวน การเดินทางจากกุ้ยหยาง-เฉิงตูจะใช้เวลา 3-4 ชม. (เดิม 18 ชม.) และไปเชื่อมกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-กว่างโจว เพื่อออกสู่ทะเลในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta)

5. กุ้ยหยาง-หนานหนิง (贵南高铁คาดเปิดให้บริการปี 2566

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558 สนง. รถไฟนครเฉิงตู เปิดเผยว่า มณฑลกุ้ยโจวเตรียมแผนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-หนานหนิง ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี ซึ่งจะทำให้การเดินทางจากกุ้ยหยาง-หนานหนิงจาก 13 ชม. เหลือเพียง 2 ชม. เส้นทางกุ้ยหยาง-หนานหนิง มีระยะทาง 533 กม. ระยะทางในกุ้ยโจว 200 กม. ความเร็ว 350 กม./ชม. งบประมาณรวม 74,000 ล้านหยวน ได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2560

ซึ่งเส้นทางรถไฟเหล่านี้จะเชื่อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของจีน เพื่อออกสู่ทะเลในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta) เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง (Yangtze River Delta) และเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (Pan Beibu Gulf Economic Zone) รวมถึงเชื่อมกับมณฑลตอนใน ผ่านยูนนานสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

และหากเส้นทางทั้งหมดข้างต้นแล้วเสร็จ จะทำให้การเดินทางจาก 
– กุ้ยหยางไปปี้เจี๋ย จุนอี้ อันซุ่น ขายหลี่ ตูหยุน และถงเหริน (ภายในมณฑล) 1-2 ชม. 
– กุ้ยหยาง-คุนหมิง/กุ้ยหลิน/ฉงชิ่ง 2-3 ชม. 
– กุ้ยหยาง-เฉิงตู/หนานหนิง/ฉางซา 3-4 ชม. 
– กุ้ยหยาง-กว่างโจว/อู่ฮั่น/หนานชาง 4-5 ชม. 
– กุ้ยหยางไปปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ 9-11 ชม. 

3) รถไฟใต้ดิน

กุ้ยโจวมีแผนพัฒนาเส้นทางรถไฟใต้ดินในนครกุ้ยหยางรวม 9 เส้นทาง ได้แก่ สาย 1-4 สาย S1-S4 และสาย G1 รวมระยะทาง 467 กม. มูลค่าการลงทุนประมาณ 2.7 แสนล้านหยวน ปัจจุบัน สาย 1 สาย 2 และสาย S1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยสาย 1 (เชื่อมระหว่างเมืองใหม่และเมืองเก่า) ช่วงเมืองใหม่ในเขตกวนซานหู (ระยะทางประมาณ 13 กม.) ได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อ 28 ธ.ค. 2560 ถือเป็นรถไฟใต้ดินสายแรกของมณฑลกุ้ยโจว (ทั้งนี้ รถไฟใต้ดินสาย 1 ได้เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือน ก.ย. 2556 ระยะทางประมาณ 35 กม. รวม 25 สถานี คาดเปิดตลอดสายในปี 2562)

4) Gui Yang Bus Rapid Transit

ปัจจุบัน นครกุ้ยหยางมีรถ BRT ไว้คอยบริการรวม 13 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางหลัก 4 สาย และเส้นทางรอง 9 สาย โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 13 ก.พ. 2560

เส้นทางอากาศ

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2559-2563) กุ้ยโจวจะมีสนามบินรวม 17 แห่ง โดยเป็นสนามบินหลัก 1 แห่ง และสนามบินสาขา 16 แห่ง เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารซึ่งคาดว่าจะมีปีละกว่า 30 ล้านคนในอนาคต

ปัจจุบัน กุ้ยโจวมีสนามบินเปิดใช้งานรวม 11 แห่ง ครอบคลุมทุกเมืองในมณฑลกุ้ยโจว นอกจากนี้ยังมีสนามบินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเตรียมการก่อสร้างอีก 5 แห่ง ดังนี้

สนามบินหลัก

1. สนามบินนานาชาติหลงต้งเป่า นครกุ้ยหยาง (Guiyang Longdongbao International Airport贵阳龙洞堡国际机场) อยู่ห่างจากตัวเมืองกุ้ยหยางไปทางทิศตะวันออก 11 กม. เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2540 อาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ 34,000 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารได้ราว 7.8 ล้านคน ต่อมาวันที่ 16 ต.ค. 2552 ได้ขยายสนามบินเฟส 2 เพิ่ม และเสร็จสิ้นในปลายเดือนมีนาคม 2556 มีพื้นที่ 110,000 ตร.ม. ใหญ่กว่าเฟส 1 สามเท่า อาคารสินค้ามีพื้นที่ 21,000 ตร.ม. ขยายพื้นที่ลานบินจากเฟส 1 เพิ่มขึ้นอีก 260,000 ตร.ม. และลานจอดรถ 105,000 ตร.ม. สามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 15.5 ล้านคน สินค้าและพัสดุภัณฑ์ 220,000 ตัน และเครื่องบินขึ้นลง 146,000 ลำ รวมมูลค่าการลงทุน 3,645 ล้านหยวน ปัจจุบัน ได้รับอนุมัติให้ขยายเฟส 3 เพื่อรองรับผู้โดยสารประมาณ 30 ล้านคน สินค้าและพัสดุภัณฑ์ 250,000 ตัน และเครื่องบินขึ้นลง 260,000 ลำ

สนามบินย่อย

2. สนามบินเฟิ่งหวง เขตถงเหริน凤凰机场(原名:铜仁大兴机场 ) 
3. สนามบินซิงอี้ เขตเฉียนซีหนาน兴义机场 
4. สนามบินหวงกั่วซู่ เมืองอันซุ่น 安顺黄果树机场 
5. สนามบินหลีผิง เขตเฉียนตงหนาน 黎平机场 
6. สนามบินลี่โผ เขตเฉียนหนาน 荔波机场 
7. สนามบินซินโจว เมืองจุนอี้ 遵义新舟机场 
8. สนามบินเฟยสง เขตปี้เจี๋ย 毕节飞雄机场 
9. สนามบินขายหลีหวงผิง เขตเฉียนตงหนาน凯里黄平机场 
10.สนามบินรื้อจ้าว เมืองลิ่วผานสุ่ย六盘水日照机场 
11.สนามบินเหมาไถ เมืองจุนอี้遵义茅台机场เริ่มก่อสร้างเมื่อ มี.ค. 2558 เปิดให้บริการ 31 ต.ค. 2560

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 แห่ง  และเตรียมการก่อสร้าง 4 แห่ง 
12.สนามบินเวยหนิงเฉ่าเหมย อำเภอเวยหนิง เมืองปี้เจี๋ย威宁草海 เริ่มก่อสร้างเดือน ส.ค. 2557 
13.
สนามบินเฉียนเป่ย黔北机场 อำเภอเต๋อเจียง เมืองถงเหริน อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นต้น 
14.สนามบินลัวเตียน
 เขตฯ เฉียนหนาน罗甸机场 อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นต้น 
15.สนามบินผานเซี่ยน 
盘县机场อำเภอผานเซี่ยน เมืองลิ่วผานสุ่ย อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นต้น 
16.
สนามบินเทียนจู้天柱机场อำเภอเทียนจู้ เขตฯ เฉียนตงหนาน อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นต้น

เส้นทางการบินระหว่างมณฑลกุ้ยโจวกับประเทศไทย

– ไม่มีตารางบินตรงแบบกำหนดเวลาแน่นอนระหว่างกุ้ยหยาง-ไทย ส่วนใหญ่จึงนิยมไปต่อเครื่องที่เมืองอื่น อาทิ 
คุนหมิงหรือกว่างโจว เนื่องจากมีเส้นทางบินให้เลือกเวลาเดินทางมากกว่า ในบางช่วงเวลาอาจมีบริการบินในลักษณะเหมาลำ เช่น Southern Airlines เปิดเส้นทางบินกุ้ยหยาง-กว่างโจว-กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางรวม 9 ชม. หรือ New Gen Airways เปิดบินตรงกุ้ยหยาง-กรุงเทพฯ ในช่วงสงกรานต์ (มี.ค.-เม.ย.) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.

– กรุงเทพฯ-จุนอี้ บินตรงโดยสายการบิน Spring Airlines ในลักษณะเหมาลำ ใช้เวลาบิน 3 ชม.

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลกุ้ยโจว

1) แผนงาน/เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2559-2563)

2) แผนงาน/เป้าหมายประจำปี 2561

    · มูลค่า GDP เติบโตร้อยละ 10 
    · การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 
    · รายได้การคลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 
    · รายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตเมืองและชนบท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และ 10 
    · นำเข้าส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
    · ลดจำนวนคนยากจน 1.2 ล้านคน 
    · อัตราการปกคลุมป่าไม้ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 57

ความโดดเด่นทางเศรษฐกิจ

 • มีพื้นที่เพาะปลูกชามากเป็นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว โดยชาตูหยุนเหมาเจียน (都匀毛尖) หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน เป็น 1 ใน 10 “สุดยอดชาจีน”
 • แหล่งผลิตใบยาสูบมากเป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน
 • เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีสมุนไพรจีนที่หลากหลายถึง 4,802 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของชนิดสมุนไพรจีน มากเป็นอันดับ 2 รองจากมณฑลยูนนาน
 • เป็นแหล่งผลิตเหล้าขาวยี่ห้อ“เหมาไถ茅台”มียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 1 ของจีน 
 • เป็นเขต “National big data pilot zone” แห่งแรกของจีน
 • แหล่งผลิตมือถือมากเป็นอันดับ 4 ของจีน
 • อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า สินแร่และโลหะ เคมี ยาสูบ และเหล้าขาว
 • มีเป้าหมายเป็นผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ 4 ของจีน (รองจากกว่างซี ยูนนาน และกวางตุ้ง)
 • อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า สินแร่และโลหะ เคมี ยาสูบ และเหล้าขาว
 • มีแร่ธาตุมากกว่า 110 ชนิด และมีปริมาณแร่สำรองติด 5 อันดับแรกของจีนถึง 28 ชนิด แร่สำคัญของกุ้ยโจว ได้แก่ ปรอท อลูมิเนียม ฟอสฟอรัส ถ่านหิน แมงกานีส พลวง ทองคำ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ธาตุในรูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบบูรณาการ อาทิ การนำถ่านหินมาผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าถลุงแร่อลูมิเนียมต่อ การนำแร่ธาตุสำคัญมาใช้ในอุตสาหกรรมการบิน เช่น เครื่องบินฝึกหัดระดับสูง “ซานอิง” (mountain eagle) ซึ่งผลิตโดยบริษัทการบินกุ้ยโจว และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับยานอวกาศเสินโจว 5 เสินโจว 6 และเสินโจว 7 เป็นต้น

นโยบายสำคัญ

นโยบายเร่งผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจกุ้ยโจว เพื่อให้พ้นความยากจน (2号文件) ซึ่งเป็นไปตามการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายสังคมพออยู่พอกินของจีน (全面小康社会) โดยรัฐบาลกุ้ยโจว จะพัฒนาความเจริญควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการก่อสร้างทันสมัย อุตสาหกรรมสาธารณสุข (สมุนไพรจีน) เกษตรที่ราบสูง การท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน

อุตสาหกรรม กุ้ยโจวได้รับอนุมัติให้เป็น “National Big Data Pilot Zone” แห่งแรกของจีน ในปี 2559 และยังเป็นแหล่งผลิตมือถืออันดับ 4 ของจีน รวมถึงได้ดึงดูดเงินลงทุนจากบริษัทยอดเยี่ยม 500 อันดับแรกของโลกและของจีน อาทิ Foxconn ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของไต้หวัน และ Qualcomm บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและผู้ผลิตไมโครชิพของสหรัฐฯ ด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง มีหอดูดาว FAST ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกำลังถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดาราศาสตร์ที่สำคัญของจีน สะพานเป่ยผานเจียง สะพานที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งสะท้อนศักยภาพด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาของจีนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และมีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมยาสมุนไพรจีนของชนกลุ่มน้อย โดยเป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนที่ใหญ่ที่สุดของจีน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 4 พื้นที่สำคัญของกุ้ยโจว

พื้นที่

เมือง

เน้นการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจภาคกลาง 
กุ้ยโจว

อานซุ่น จุนอี้ ปี้เจี๋ย ตูยุ่น 
ขายหลี่

การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การแปรรูปทรัพยากรเชิงลึก อุตสาหกรรมดาวรุ่ง อุตสาหกรรมบริการทันสมัย

เขตความร่วมมือเศรษฐกิจภาคเหนือกุ้ยโจว

จุนอี้ ถงเหริน

การผลิตอุปกรณ์การบิน การแปรรูปเชิงลึกและการหลอมโลหะ อุตสาหกรรมเคมี การท่องเที่ยว

เขตพลังงานปี้สุ่ยซิง

ปี้เจี๋ย ลิ่วผานสุ่ย ซิงอี้

ถ่านหินและไฟฟ้า เหล็กกล้าและโลหะ การผลิตรถยนต์และอะไหล่ พลังงานใหม่

เขตวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย

เขตเฉียนตงหนาน เขตเฉียนหนาน เขตเฉียนซีหนาน

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา อุตสาหรรมเคมี ถ่านหินและฟอสฟอรัส วัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ ยาชนกลุ่มน้อย (ยาพื้นเมือง) การแปรรูปสินค้าเกษตร

การเกษตร ให้ความสำคัญด้านเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรเป็นพืชสีเขียว ปลอดสารพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการเพาะปลูกที่ประหยัดพลังงาน พืชเกษตรที่สำคัญของกุ้ยโจว ได้แก่ ใบชา ยาสูบ สมุนไพรจีนของชนกลุ่มน้อย มันฝรั่ง พืชผัก โดยมีพื้นที่เพาะปลูกชา พริก แก้วมังกร และลูกเดือย มากเป็นอันดับ 1 ของจีน

การท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวระดับสูงสุดของจีน (5A) 5 แห่ง ได้แก่ น้ำตกหวงกั่วซู่ ถ้ำวังมังกร สวนดอกตู้จวนร้อยลี้ มรดกโลกทางธรรมชาติอำเภอลี่โป และเมืองโบราณชิงเอี๋ยน รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชนกลุ่มน้อยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาอีกหลายแห่ง เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างความเป็นเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมเข้าถึงหมู่บ้านและตำบลอย่างครอบคลุม เช่น น้ำ ไฟฟ้า ถนน อินเตอร์เน็ต สถานีอนามัย โรงเรียน และห้องน้ำ รวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกุ้ยโจวเป็นมณฑลที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่จำนวนมากถึง 17 ชนเผ่า อาทิ แม้ว ปู้อี ถู่เจีย และต้ง

ตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจ ปี 2560

1. ตัวเลขสถิติภาพรวม

GDP / สัดส่วนทางอุตสาหกรรม

มีมูลค่า 1.35 ล้านล้านหยวน (อันดับ 25 ของจีน) ขยายตัว 10.2% (อันดับ 1 ของจีน) GDP ต่อหัว 38,100 หยวน (อันดับ 29 ของจีน)

– การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 1.5 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 
– รายได้เฉลี่ยประชากรในเขตเมือง 29,080 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และเขตชนบท 8,869 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 
– อัตราค่าแรงขั้นต่ำต่อเดือนในนครกุ้ยหยาง 1,680 หยวน ค่าแรงต่อชั่วโมง 18 บาท (1 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป) 
– ต้อนรับนักท่องเที่ยวรวม 744 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 รายได้จากการท่องเที่ยว 711,681 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.6


2. 
การค้าระหว่างประเทศ

การค้าภายในประเทศ

ดัชนีราคาผู้บริโภคขยายตัวร้อยละ 0.9 และมูลค่าการค้าปลีก 415,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12

การค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ

1. กุ้ยโจวมีมูลค่านำเข้าส่งออก 8,128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.6 
     – นำเข้า 2,351 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 145.8 
     – ส่งออก 5,777 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8

2. สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์ไร้สายและอุปกรณ์โทรศัพท์ เหล้าขาว ล้อยางประเภทอัดลม ปุ๋ยเคมี (Diammonium phosphate)

3. สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ วงจรรวม แร่เหล็ก อะไหล่เครื่องจักร ยางพารา อุปกรณ์วิเคราะห์ทางเคมี กำมะถัน

4. คู่ค้าสำคัญ ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ สิงคโปร์

5. การลงทุน 
      – ต่างมณฑลเข้าไปลงทุนในกุ้ยโจว 880,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10.0 
      – ต่างประเทศเข้าไปลงทุนในกุ้ยโจว 3,891 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคบริการถึงร้อยละ 70 อาทิ โครงการ Data Center ของ Apple 
      – กุ้ยโจวไปลงทุนต่างประเทศ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 อาทิ บริษัท Guizhou Tyre จำกัด (บริษัทผลิตยางล้อรถ Top10 ของจีน) เข้าไปลงทุนในเวียดนาม 
      – เงินลงทุนจากต่างประเทศ 3,891 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 อาทิ โครงการ “Apple Data Center” ของบริษัท Apple และกุ้ยโจวไปลงทุนในต่างประเทศ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3


3. การค้าไทย-กุ้ยโจว

3.1 มูลค่าการค้าไทย  กุ้ยโจว 

3.2 สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากมณฑลกุ้ยโจว ได้แก่ ปุ๋ยเคมี (Diammonium phosphate) โลหะมีค่า ล้อยางประเภทอัดลม อุปกรณ์เครื่องจักร   

3.3 สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปมณฑลกุ้ยโจวได้แก่ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพืช

3.4 บริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนในกุ้ยโจว อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ (Guizhou Zhengda Industrial Co., Ltd) และ จำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก รถขุดและเครื่องยนต์ของ Caterpillar (ECI-Metro)

3.5 ปี 2560 ไม่มีตัวเลขการลงทุนระหว่างไทย-กุ้ยโจว

3.6 คนไทยเดินทางไปกุ้ยโจว 4,222 คน/ครั้ง สูงเป็นอันดับ 7 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปกุ้ยโจว และ 
คนกุ้ยโจวเดินทางไปไทย 53,150 คน/ครั้ง สูงเป็นอันดับ 1 จากกลุ่มทัวร์ที่เดินทางไปต่างประเทศ***********************************************

แหล่งข้อมูล: 
สำนักงานการต่างประเทศมณฑลกุ้ยโจว