ส่อง! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองกว่างหยวน มณฑลเสฉวน ปี 2561

 

เมืองกว่างหยวนนอกจากจะเป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นเมืองแห่งเส้นทางสามก๊ก รวมทั้งเป็นบ้านเกิดของพระนางบูเช็คเทียน จักรพรรดินีเพียงองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน ปัจจุบัน รัฐบาลได้เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในปี 2560  GDP ของเมืองกว่างหยวน มีมูลค่า 73,212 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปี 2559 สูงเป็นอันดับที่ 17 ของมณฑลเสฉวน รายได้เฉลี่ยของประชากรในเมืองอยู่ที่ 28,132 หยวน/คน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 9.2 และรายได้เฉลี่ยของประชากรชาวชนบทอยู่ที่ 10,801 หยวน/คน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 10

จากตัวเลข GDP ข้างต้น รัฐบาลเมืองกว่างหยวนยอมรับว่าเศรษฐกิจของเมืองยังเติบโตค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ ในมณฑลเสฉวน อาจเกิดจากการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ตรงจุด และยังคงมีปัญหาการเหลื่อมล้ำของประชากรในเมืองและชนบท ดังนั้น ในปี 2561 รัฐบาลฯ จึงได้วางเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะด้านการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การท่องเที่ยว และการบริการ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองกว่างหยวน โดยรัฐบาลฯ มีแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านการเกษตร โดยที่เมืองกว่างหยวนเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านการเกษตรแห่งหนึ่งในจีนตะวันตก รัฐบาลฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกศักยภาพด้านการเกษตร โดยการยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็น “เกษตรกรรมทันสมัย”  โดยนำวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร และนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งลงทุนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ทางการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อคุณภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตร ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกร สำหรับสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของเมืองกว่างหยวน ได้แก่ กีวี วอลนัล เห็ดหูหนูดำ เป็นต้น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นทางบก ระบบราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อสามารถเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่าง เส้นทางคมนาคมสู่ทวีปยุโรปและอาเซียน เป็นต้น ปัจจุบัน เมืองกว่างหยวน มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างมณฑลเสฉวน-มณฑลส่านซี มณฑลเสฉวน-มณฑลกานซู และมณฑลเสฉวน-มหานครฉงชิ่ง สำหรับเส้นทางรถไฟจากนครเฉิงตู-เมืองกว่างหยวน ก็ใช้ระยะเวลาเพียง 1.30 ชม. เท่านั้น นอกจากนี้ เมืองกว่างหยวนยังเป็นจุดผ่านของเส้นทางขนส่ง “หยูซินโอว” และ “หรงโอว” ที่มี ปลายทางอยู่ทวีปยุโรป คาดว่าในอนาคตเมืองกว่างหยวนจะมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางสำหรับรวบรวมและกระจายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

     

ในส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่เมืองกว่างหยวนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ของเมืองกว่างหยวน ได้แก่ ด่านเจี้ยนเหมินกวน (剑门关) หรือ ด่านเกียมก๊กในสามก๊ก วัดหวงเจ๋อ (วัดประจำองค์จักพรรดินีพระนางบูเช็คเทียน) เขตทิวทัศน์เทียนเจ้า และทะเลสาสุริยัน-จันทรา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ รัฐบาลฯ ได้วางแผนปรับปรุงและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างคุณค่า/มูลค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนเร่งสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและยกระดับการบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายเพิ่มให้กับประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ลดภาวะความยากจน ตามนโยบาย “สังคมกินดีอยู่ดี” (小康社会)  

ด้านอุตสาหกรรม รัฐบาลฯ เร่งส่งเสริมและผลักดันเมืองกว่างหยวนให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ ด้านพลังงานน้ำ/พลังงานลม การผลิตสารเคมี ก๊าซธรรมชาติ ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยยึดหลักรูปแบบการผลิตตามนโยบาย “Made in China 2025”

ความร่วมมือระหว่างประเทศ  ในช่วงที่ผ่านเมืองกว่างหยวนยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศค่อนข้างน้อยดังนั้น ในช่วงต่อไปรัฐบาลฯ จะมุ่งเน้นผลักดันให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการนำเข้าส่งออก คาดว่าในปี 2563 จะปรับปรุงโครงสร้างการนำเข้าส่งออกให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นกว่า 100,000 ล้านหยวน  อีกทั้งจะ พร้อมที่จะส่งเสริมการดำเนินการตามนโบาย “ก้าวออกไป” โดยการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจของท้องถิ่นออกไปลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และต้อนรับนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจจีนมากยิ่งขึ้น

ด้านการศึกษา ในช่วงประมาณต้นเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา รัฐบาลเมืองกว่างหยวนได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยวิทยาลัยครูกว่างหยวนได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ทั้งนี้ การศึกษาได้ทำหน้าที่จะเป็นกลไกที่ดีในสานสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมืองกว่างหยวนแล้ว

อนึ่ง รัฐบาลเมืองกว่างหยวนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจในก้าวหน้า โดยได้วางแผนพัฒนาในหลากหลายสาขาที่สำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ความร่วมมือกับต่างประเทศ จึงคาดได้ว่าระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกว่างหยวนคงจะเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ โดยที่ไทยได้มีความร่วมมืออันดีกับเมืองกว่างหยวนในสาขาการศึกษาแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะขยายความร่วมมือกับกว่างหยวนในสาขาอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การค้า/การลงทุน

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม