รัฐบาลกว่างโจวเตรียมมอบเงินสนับสนุนแก่วิสาหกิจที่ลงทุนด้าน R&D

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2019 สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครกว่างโจว ประกาศมาตรการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมอบเงินสนับสนุนมากถึง 20 ล้านหยวน ให้แก่วิสาหกิจที่ลงทุนด้านการวิจัย (R&D) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันออกประกาศถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020 มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการลงทุนด้านการวิจัยเเละพัฒนาให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3 ของ GDP ของนครกว่างโจว ภายในปี ค.ศ. 2020

ทั้งนี้ วิสาหกิจที่มีสิทธิรับเงินสนับสนุน ต้องจดทะเบียนจัดตั้งที่นครกว่างโจว มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งปี โดยหลักฐานที่ใช้ในการคิดคำนวณเงินสนับสนุน ได้แก่ (1) เอกสารค่าใช้จ่ายที่ออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (2) หลักฐานการชำระภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากร โดยเงินชดเชยดังกล่าวมาจากการจัดสรรงบประมาณโดยกรมการคลัง นครกว่างโจว และกรมการคลังของเขตที่บริษัทตั้งอยู่

ตารางแสดงอัตราเงินสนับสนุนด้านการวิจัย (R&D) นครกว่างโจว

มูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยต่อปี (หน่วย : หยวน) เงินสนับสนุนที่จะได้รับ (หน่วย : หยวน)
ระหว่าง 2 – 4.99 ล้าน 100,000
ระหว่าง 5 – 9.99 ล้าน 400,000
ระหว่าง 10 – 49 ล้าน 1 ล้าน
ระหว่าง 50 – 99 ล้าน 3 ล้าน
ระหว่าง 100 – 499 ล้าน 7 ล้าน
500 ล้านขึ้นไป 20 ล้าน

ที่มา เว็บไซต์ www.gz.gov.cn

จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย มุทาพร

เรียบเรียงโดย นายสรศักดิ์ บุญรอด

Avatar

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม