รัฐบาลกลางไฟเขียวแผนพัฒน์ฯ แม่น้ำเพิร์ล-แม่น้ำซีเจียง หนุนกว่างซีรองรับการลงทุน

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เมื่อ 16 ก.ค.57 รัฐบาลกลางเห็บชอบในหลักการอนุมัติให้ แผนพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำเพิร์ล-แม่น้ำซีเจียง (Pearl River-Xi River Economic Belt, 珠江西江经济带) ยกระดับขึ้นเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติแล้ว

ที่มา : http://news.163.com

แถบเศรษฐกิจดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่หลัก 2 มณฑล คือ แม่น้ำเพิร์ลฝั่งมณฑลกวางตุ้ง และแม่น้ำซีเจียง(สาขาของแม่น้ำเพิร์ล)ในเขตฯ กว่างซีจ้วง

แถบเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง (Xi River Economic Belt, 西江经济带) ในเขตฯ กว่างซีจ้วง ประกอบด้วย 7 เมือง คือ นครหนานหนิง เมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市) เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) เมืองไป่เซ่อ (Baise City, 百色市) เมืองหลายปิน (Laibin City, 来宾市) เมืองหลิ่วโจว (Liuzhou City, 柳州市) และเมืองฉงจั่ว (Chongzuo City, 崇左市)

จุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาฯ เกิดขึ้นเมื่อเดือน ต.ค.51 ทางการกว่างซีได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางน้ำสายทองคำ-แม่น้ำซีเจียง (Xi River Golden Waterway) เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสายดังกล่าว

จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา (ปี 56) ระหว่างการลงพื้นที่ในเขตฯ กว่างซีจ้วง นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อ เฉียง มองเห็นศักยภาพของเส้นทางน้ำดังกล่าว และกล่าวว่าจะต้องเร่งผลักดันให้แม่น้ำสายนี้ขึ้นเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ

ในมิติของเขตฯ กว่างซีจ้วง แผนพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียงนับเป็นกุศโลบายในการนำพาความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมมาสู่พื้นที่ตอนในของกว่างซี เช่นเดียวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีที่รัฐบากลางใช้เพื่อยกระดับความเจริญในพื้นที่แนวชายฝั่งของกว่างซี โดยมีชื่อเรียกว่า  ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Core 2 Duo” (双核驱动战略)

รัฐบาลระดับมณฑล (กว่างซีกับกวางตุ้ง) ได้มีการหารือเพื่อผลักดันแถบเศรษฐกิจดังกล่าวโดยการผนึกรวมแถบเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียงเข้ากับแม่น้ำเพิร์ลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างน้ำหนักให้กับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เรียกว่า แผนพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำเพิร์ล-แม่น้ำซีเจียง

แนวทางหลักของการพัฒนาแถบเศรษฐกิจดังกล่าว ประกอบด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคม การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความเป็นเมือง (Urbanizaiton) ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบบริการสาธารณะ

ทั้งนี้ การพัฒนาตามแนวพื้นที่แม่น้ำซีเจียงของเขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อให้กว่างซีเป็นพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมทางฝั่งตะวันออก (รวมถึงมณฑลกวางตุ้ง) เน้น 2 ด้านหลัก คือ

หนึ่ง การพัฒนา เส้นทางเดินเรือสายหลักร่วมกับเมืองต่าง ๆ ในมณฑลรอบข้างที่แม่น้ำสามารถเชื่อมโยงถึงกัน (มณฑลกวางตุ้ง มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลยูนนาน) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำ

ในเขตฯ กว่างซีจ้วง เทศบาลเมืองต่าง ๆ ที่แม่น้ำซีเจียงไหลพาดผ่านได้จัดสรรเงินลงทุนจำนวนมหาศาล เพื่อปรับปรุงร่องน้ำ ประตูเรือสัญจร และท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำ

ข้อมูล ณ ปลายปี 56 เส้นทางสัญจรทางแม่น้ำในกว่างซีมีระยะทางรวม 5,638 ก.ม. แบ่งเป็นเส้นทางสัญจรเรือขนาดใหญ่ 3,549 ก.ม. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของเส้นทางสัญจรทางแม่

น้ำทั้งมณฑล (เรือที่มีระวางขับน้ำ 2,000 ตัน สามารถสัญจรระหว่างนครหนานหนิง-มณฑลกวางตุ้งได้ตลอดเส้นทางแล้ว)

ท่าเทียบเรือ(เชิงการผลิต)ริมฝั่งแม่น้ำในกว่างซี มีทั้งหมด 469 ท่า ในจำนวนนี้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดพันตันขึ้นไป 112 ท่า โดยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่สุดสามารถรองรับเรือขนาด 3,000 ตัน

สอง การพัฒนา นิคมอุตสาหกรรม ในหัวเมืองสำคัญริมฝั่งแม่น้ำซีเจียง โดยนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งในด้านภาษี การใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุมัติโครงการอย่างรวดเร็ว การลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มผู้นำก่อสร้างเส้นทางน้ำสายทองคำแม่น้ำซีเจียงเขตฯ กว่างซีจ้วง (Office of the Leading Group for Xi River Golden Waterway Construction of Guangxi, 广西西江黄金水道建设领导小组办公室) ให้ข้อมูลว่า

ต้นทุนการขนส่งของแม่น้ำซีเจียงคิดเป็น 1/6 ของระบบราง คิดเป็น 1/28 ของทางถนน และคิดเป็น 1/78 ของทางอากาศ การขนส่งทางน้ำมีจุดแข็ง 5 ด้าน คือ ศักยภาพขนส่งสูง ประหยัดพื้นที่ ประหยัดค่าใช้จ่าย สิ้นเปลืองพลังงานต่ำ และก่อมลพิษต่ำ

เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเขตฯ กว่างซีจ้วง (NDRC) คาดหมายว่า ศักยภาพการขนส่งของเส้นทางน้ำสายหลักของแม่น้ำซีเจียงในกว่างซีเท่ากับรถไฟรางคู่ 5 ขบวน หรือราว ๆ 250 ล้านตัน

จุดแข็งดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ

เมืองอู๋โจว เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในระบบงานขนส่งผ่านแม่น้ำซีเจียง เป็นที่ตั้งของเขตนำร่องความร่วมมือพิเศษกวางตุ้ง-กว่างซี (Guangdong and Guangxi Special Cooperation Experimental Zones, 粤桂特别合作试验区) นิคมอุตสาหกรรมเมืองอู๋โจว (Wuzhou Industrial Park, 梧州工业园区) และนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปทรัพยากรรีไซเคิล (Wuzhou Reycling Resources Processing Park, 梧州进口再生资源加工园区) เป็นต้น

ปีที่ผ่านมา (ปี 56)  ท่าเรือแม่น้ำของเมืองอู๋โจวมีปริมาณขนส่งสินค้ามากที่สุดในกว่างซี กล่าวคือ ปริมาณการขนถ่ายสินค้า 30.15 ล้านตัน (ร้อยละ 28 ของปริมาณการขนส่งทางแม่น้ำของทั้งมณฑล) และปริมาณขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 3.92 แสน TEUs (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ทางแม่น้ำของทั้งมณฑล)

เมืองกุ้ยก่าง เป็นอีกหัวเมืองท่าสำคัญบนแม่น้ำซีเจียง ปัจจุบัน มีบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนหลายรายเข้ามาลงทุนและมีการอาศัยแม่น้ำซีเจียงเพื่อการขนส่งสินค้ามากกว่าร้อยละ 80

ปีที่แล้ว มีปริมาณขนส่งสินค้า 49 ล้านตัน และตู้สินค้า 2.5 แสน TEUs มีบริษัทขนส่งทางน้ำ 113 ราย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ 2,107 ล้านหยวน มีเรือขนส่งสินค้า 2,892 ลำ ปริมาณรองรับการขนส่งสินค้า 3.53 ล้านตัน

นครหนานหนิง มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมลิ่วจิ่งของนครหนานหนิง (Nanning Liujing Industrial Park, 南宁市六景工业园) บริเวณริมแม่น้ำซีเจียง มีธุรกิจเข้ามาลงทุนกว่า 60 ราย ในจำนวนนี้ เริ่มเดินสายการผลิตแล้วกว่า 30 ราย

สภาพการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมบริเวณแม่น้ำซีเจียง พบว่า ปัจจุบัน เมืองทั้ง 7 แห่งในกว่างซีที่แม่น้ำซีเจียงไหลพาดผ่านมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำ รวมจำนวนมากกว่า 50 แห่ง

เมื่อสองปีก่อน (ปี 55) มูลค่ารวมการผลิตและมูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน 7เมืองเท่ากับ 6.61 และ 1.99 แสนล้านหยวน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 24.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.8 และ 59.4 ของทั้งกว่างซี

ปี 56 มีการส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่าสามร้อยล้านหยวน จำนวน 108 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมมากถึง 1.14 แสนล้านหยวน

จากข้อมูลยังพบว่า ตั้งแต่ปี 51 เป็นต้นมา  มูลค่า GDP ของเมืองทั้ง 7 แห่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 16.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งมณฑลอยู่ร้อยละ 1.4 จุด

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มผู้นำก่อสร้างเส้นทางน้ำสายทองคำแม่น้ำซีเจียงฯ ให้ข้อมูลว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนเพื่อพัฒนาแม่น้ำซีเจียงทุก 100 ล้านหยวนจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 1,247 ล้านหยวน หรือคิดเป็นสิบเท่าของการลงทุน

การลงทุนระหว่างปี 53-58 จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เกือบ 3 แสนล้านหยวน และระหว่างปี 53-63 จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เกือบ 9 แสนล้านหยวน ซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างมาก

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดหนัก!! ปีนี้ กว่างซีทุ่มงบ 5 พันล้านหยวน แปลงโฉม แม่น้ำซีเจียง(13 พ.ค. 2557)

กว่างซีจับมือ 4 มณฑลผลักดันเส้นทางน้ำสายทองคำ-แม่น้ำซีเจียง ชูจุดเด่นต้นทุนขนส่งแม่น้ำ ถูกกว่าถนน รถไฟ และเครื่องบิน  (22 มี.ค. 2557)

กว่างซีอัดงบลงทุนพัฒนางานขนส่ง แม่น้ำซีเจียงหวังรัฐบาลกลางอ้าแขนรับเป็น ยุทธศาสตร์แห่งชาติ  (13 ก.พ. 2557)

ไม่ได้โม้!! งานขนส่งผ่าน แม่น้ำซีเจียงเท่ารถไฟ 12 สาย  (9 ม.ค. 2557)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม