ประชากรนครซีอานทะลุ 10 ล้านคน สานฝันนโยบายดึงดูดแรงงานทักษะกลับบ้านเกิด

เมื่อเดือน มี.ค. 2560 รัฐบาลนครซีอานได้เคยประกาศนโยบายสำมะโนครัวฉบับใหม่ (New Policy of Household Registration) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดแรงงานท้องถิ่นกลับบ้านเกิด และเชิญชวนบุคลากร / แรงงาน ศักยภาพมาตั้งถิ่นฐานถาวรในนครซีอาน และเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 รัฐบาลนครซีอานได้ประกาศ “13 มาตรการเร่งดำเนินการรวบรวมบุคลากรของนครซีอาน ” (西安市进一步加快人才汇聚若干措施) เพื่อเร่งดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่นครซีอาน เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการแข่งขันด้านความสามารถ ที่จีนได้เปลี่ยนจากการผลิตเน้นปริมาณเป็นการผลิตที่เน้นคุณภาพและเต็มไปด้วยนวัตกรรม

รายงานจากเว็บไซต์จัดหางานเกี่ยวกับเมืองที่เพิ่งได้รับการยกระดับเป็นเมืองชั้น 1 (New First Tier) ที่มีการพัฒนาการด้านทรัพยากรมนุษย์สูงสุด 6 อันดับแรก ในปี 2561 ได้เเก่ นครเฉิงตู ซีอาน เทียนจิน อู่ฮั่น หางโจว หนานจิง โดยนครซีอานเป็นลำดับที่ 2 และเป็นเมืองที่มีนโยบายที่ดึงดูดแรงงานที่มีศักยภาพสูงมาก มีแรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ตบเท้าอพยพสู่นครซีอาน สะท้อนให้เห็นถึง ความสำเร็จของนโยบายดึงดูดบุคลากรและแรงงานทักษะของนครซีอาน

จำนวนสำมะโนครัวนครซีอานทะลุ 10 ล้านคน

พลเมืองคือรากฐานของการพัฒนา เช่นเดียวกับนครอู่ฮั่นและเฉิงตู นครซีอานคือเมืองขนาดใหญ่ การรักษาระดับและเพิ่มจำนวนพลเมืองคุณภาพ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญของนครซีอาน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 แถลงการณ์เชิงสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระบุว่า สิ้นปี 2561 จำนวนผู้อาศัยถาวร (มีสำมะโนครัว) ในนครซีอานมีจำนวน ทั้งสิ้น 10,037,000 คน เพิ่มขึ้น 387,700 คน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560

ตารางการเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของประชากรนครซีอานในปี 2561

ประชากร จำนวน (คน) อัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับจำนวนของประชากรนครซีอานในปี 2560

ชาย 5,117,900 51.2
หญิง 4,855,800 48.8
จำนวนทารกแรกเกิด 122,300 12.47
จำนวนผู้เสียชีวิต 53,800 5.48
ประชากรในเขตเมือง 740,370 74.01
ประชากรในเขตชนบท 2.6 ล้านคน 25.99
ประชากรรวมทั้งหมดของนครซีอาน 9,868,700 9

ตลอดทั้งปี 2561 รายได้ของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และรายได้ของผู้อยู่อาศัยในเขตชนบทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9

หลักการแบ่งขนาดของเมืองปัจจุบันใช้จำนวนประชากรเป็นหลัก (city scale standard) สามารถแบ่งเมืองออกเป็น 5 ประเภท

  • ประเภทที่ 1 เมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 500,000 คน เป็นเมืองขนาดเล็ก
  • ประเภทที่ 2 เมืองที่มีประชากรตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 คน เป็นเมืองขนาดกลาง
  • ประเภทที่ 3 เมืองที่มีประชากรตั้งแต่ 1,000,001 – 5,000,000 คน เป็นเมืองใหญ่
  • ประเภทที่ 4 เมืองที่มีประชากรตั้งแต่ 5,000,001 – 10,000,000 คน เป็นเมืองใหญ่พิเศษ
  • ประเภทที่ 5 เมืองที่มีประชากรมากกว่า 10,000,000 คนขึ้นไป เป็นมหานคร

และ 7 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 เมืองขนาดเล็ก  กลุ่มที่ 2 เมืองขนาดเล็กระดับ 1  กลุ่มที่ 3 เมืองขนาดกลาง กลุ่มที่ 4 เมืองขนาดใหญ่ระดับ 1 กลุ่มที่ 5 เมืองขนาดใหญ่ระดับ 2 กลุ่มที่ 6 เมืองขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่มที่ 7 มหานคร

นโยบายของนครซีอานเกี่ยวกับพลเมืองที่มีความสามารถโดดเด่น

หากคุณถามถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรวดเร็วของเมือง อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ดิน นโยบาย หรือ โครงสร้างพื้นฐาน ?

ที่จริงแล้วล้วนไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ จากการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักที่กำหนดว่าเมืองใดจะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ แต่เป็นการลงทุนกับบุคลากร เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการคำนวณศักยภาพของประชากร (Intelligent level) โดยระหว่างปี 2513 – 2543 มีประชากรที่จบการการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้รายได้ของประชากรทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และสัดส่วนของประชากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งทำให้ GDP per Capita เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา หลายเมืองทั่วประเทศจีนก็ได้ดำเนินกลยุทธ์เพิ่มจำนวนประชากรที่มีคุณภาพ โดย 50 กว่าเมืองได้เข้าร่วมโครงการสรรหาบุคคลากรที่มีความสามารถ ผ่านมาตรการดึงดูดต่างๆ อาทิ การลดข้อจำกัดในการอพยพย้ายถิ่นฐาน การสนับสนุนเงินค่าเช่าและซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ รวมถึงการช่วยเหลือในการทำธุรกิจ ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นว่าเมืองส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อนโยบายการดึงดูดทรัพยากรบุคลากรที่มีความสามารถเข้าสู่พื้นที่

เช่นเดียวกับนครซีอานที่ได้เน้นนโยบายสร้างพลเมืองด้วยการศึกษา ส่งผลให้ในไตรมาส 3 ของปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของนครซีอานได้กลับมาติดอันดับที่ 20 ในรอบ 38 ปี โดยเมื่อปี 2523 นครซีอานอยู่ใน 10 อันดับเมืองของจีนที่มีประชากรหนาแน่น แต่ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของนครซีอานยังไม่ถือเป็นเมืองชั้นนำ

นโยบายดึงดูดหัวกะทิ สะท้อนปัญหาความแออัดของเมืองออกมาอย่างชัดเจน

แหล่งข่าวระบุว่า ประชาชนชาวนครซีอานเริ่มรู้สึกได้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมี 3 ข้อ ได้แก่ (1) การจราจรที่แออัด (2) การเรียนการสอนที่จัดการได้ยากขึ้น ไม่สามารถรองรับปริมาณประชากรได้อย่างเพียงพอ และ (3) ผู้โดยสารรถไฟใต้ดินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

หลังจากที่มีการตั้งถิ่นฐานของประชากรแล้ว นครซีอานกำลังก้าวไปพร้อมกับอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนา และการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ การวางแผนดึงดูดประชากรในเมืองหลักให้ไปอาศัยรอบนอกเขตเมืองยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไข เพราะกว่าร้อยละ 90 ของยานพาหนะในนครซีอานล้วนแต่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองชั้นในทั้งสิ้น

และมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นในเขตเมืองชั้นนอก เช่นเดียวกับนครเฉิงตูที่ยานพาหนะในเมืองมีอัตราการกระจุกตัวสูงถึงร้อยละ 45 ซึ่งรัฐบาลนครซีอานคาดหวังว่าการเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าใต้ดิน) ทั้ง 3 เส้นของนครซีอานในขณะนี้จะช่วยลดความหนาแน่นของการจราจร และยังเป็นวิธีการเดินทางที่มีผู้ใช้บริการเลือกใช้มากที่สุดอีกด้วย

ทั้งนี้ นโยบายยกระดับคุณภาพบุคลากรยังคงเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลท้องถิ่นในการสนับสนุน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงมาสู่เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมโบราณแห่งนี้ และยังเป็นการท้าทายรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม