กว่างโจวมีเฮ รถพลังงานใหม่ปี61 ได้รับเงินช่วยเหลือเต็มจำนวน

รัฐบาลเมืองกว่างโจวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางกรมการคลังในการใช้นโยบายแผนยุทธศาสตร์สนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้รถพลังงานใหม่ในนครกว่างโจว โดยกำหนดให้รถยนต์ไฮโดรเจน FCV ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 100 รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car) และรถยนต์ระบบปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid) จะได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินสนับสนุนที่กำหนดโดยรัฐบาลกลาง (ระเบียบการมอบเงินสนับสนุนการซื้อรถของรัฐบาลกลางปี 2561) 
รถยนต์พลังงานใหม่ที่สามารถยื่นขอรับเงินสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 กำหนด โดยให้รถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ 120 wh/kg -140 wh/kg ได้รับเงินสนับสนุนตามแผนฯ ปกติ รถยนต์ที่สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดเกิน 150 กิโลเมตร ต่อการชาร์ต 1 ครั้ง และมีแบตเตอรี่สูงกว่า140 wh/kg จะได้รับเงินสนับสนุนที่พิเศษขึ้น อย่างไรก็ตามรถยนต์ที่สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดน้อยกว่า 150 กิโลเมตรต่อการชาร์ต 1 ครั้ง และมีแบตเตอรี่ต่ำกว่า 105 wh/kg จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 มิถุนายน เป็นต้นไป 
รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งสนับสนุนและส่งเสริมการใช้รถพลังงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 13 ของมณฑลกวางตุ้ง ได้ระบุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ไว้อย่างชัดเจน โดยจะเพิ่มจำนวนการใช้งานรถยนต์ ส่วนบุคคลพลังงานใหม่ให้ได้ 250,000 คัน ภายในปี 2563 อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่จึงเป็นแนวโน้มอุตสาหกรรมที่สำคัญของมณฑลกวางตุ้ง ดังนั้นรัฐบาลจึงออกมาตรการสนับสนุนให้ผู้บริโภคให้หันมาใช้รถยนต์พลังงานใหม่ทดแทนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจีนยังได้ออกมาตรการมอบเงินสนับสนุนแก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ สำหรับปี 2561 ซึ่งจะคิดเกณฑ์การส่งมอบเงินจากการนับคะแนน โดยคำนวนจากระยะทางวิ่ง(ต่อการชาร์ตไฟ) และกำลังการผลิต โดยกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะได้รับคะแนนที่สูงขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของบริษัท รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car) ที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อการชาร์ต 1 ครั้ง) จะได้รับคะแนนสูงสุด 4.4 คะแนน ตามด้วยรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car)ที่สามารถวิ่งได้ในระยะทางที่น้อยกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อการชาร์ต1ครั้ง รถระบบปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid) และรถไฮโดรเจน FCV Fuel Cell จะได้รับ 2 คะแนน 
Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม