กว่างโจวทุ่ม 600,000 ล้าน ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมระดับนานาชาติ

รัฐบาลนครกว่างโจวได้จัดพิมพ์เผยแพร่แผนยุทธศาตร์การพัฒนาคมนาคม 5 ปี ฉบับที่ 13 โดยมีโครงการด้านคมนาคมกว่า 180 โครงการ เป็นโครงการที่กำลังดำเนินการ 72 โครงการ และโครงการใหม่กว่า 116 โครงการ ใช้เงินลงทุนไปกว่า 600,000 ล้านหยวน หรือราว 3 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ภายในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 จำดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 180 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 400,000 ล้านหยวน

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ได้ระบุเป้าหมายไว้ว่าจำทำให้เมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับชาติอย่าง กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้และนครกว่างโจว ให้เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมระดับนานาชาตินั้น นครกว่างโจวเองก็ได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแผนข้างต้นเช่นเดียวกัน

แผนยุทธศาตร์การพัฒนาคมนาคม 5 ปี ฉบับที่ 13 ของนครกว่างโจวได้กำหนดให้มีโครงการก่อสร้างด้านคมนาคมถึง 188 โครงการ อีกทั้งยังรวมโครงการที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 129 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่า 605,850 ล้านหยวน (ไม่รวมเงินลงทุนของโครงการที่เกี่ยวข้อง 129 โครงการ) โครงการด้านการพัฒนาคมนาคมเหล่านี้กว่า 180 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี  2563 (สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 400,750 ล้านหยวน ทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistic) จะใช้เม็ดเงินลงทุนราว 211,500 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 52.78 ของเม็ดเงินลงทุนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 โครงการคมนาคมขนส่งมวลชน (Mass Transportation) 13,460 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของเงินลงทุน โครงการเครือข่ายเส้นทางคมนาคม 76,490 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 19.09 ของ ระบบขนส่งสาธารณะ 91,060 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 22.73

การลงทุนด้านคมนาคมที่สูงที่สุดแบ่งตามรูปแบบของยานพาหนะได้แก่ รถไฟฟ้าใต้ดิน โดยลงทุนไปสูงถึง 195,580 ล้านหยวน โดยในช่วงปีงบประมาณระหว่าง 2559-2563 จะลงทุนไปไม่น้อยกว่า 89,870 โดยโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี ได้แก่ เส้นทางกว่างฝอ (กว่างโจว-ฝอซาน) ซึ่งปัจจุบันเส้นทางในส่วนกว่างโจวยังไม่เสร็จสมบูรณ์  สาย 8 (เหนือ) สาย 8 (ส่วนขยาย) สาย 13 สาย 6 (ส่วนที่2) สาย 7 (ส่วนที่ 1) สาย 9 (ส่วนที่ 1) สาย 14 (ส่วนที่ 1) สาย 14 (เส้นทางเมืองความรู้) สาย 21 และ สาย 4 (ส่วนขยาย)

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมืองที่ใช้เงินลงทุนไป 77,700 ล้านหยวน โดยโครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมืองที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนปี 2563 ได้แก่ เส้นทางกว่าง-ชิง (กว่างโจว-ชิงหย่วน) เส้นทางวงแหวนกว่าง-ฝอ (กว่างโจว-ฝอซาน) เส้นทางกว่าง-ก่วน (กว่างโจว-ตงก่วน) เส้นทางสุ้ย-ก่วน-เซิน (กว่างโจว-ตงก่วน-เซินเจิ้น) เส้นทางฝอ-ก่วน (ฝอซาน-ตงก่วน) เส้นทางกว่าง-ฝอ (ส่วนที่2) 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม