กว่างซีปฏิรูปงานศุลกากร ชูป้ายค้าต่างประเทศต้องที่นี่ ทำง่ายและต้นทุนต่ำ

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง (Nanning Customs) เริ่มใช้ระบบศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านด่านต่างๆ ทั่วกว่างซี และการนำระบบศุลกากรไร้เอกสาร (Paperless) มาใช้กับการค้าชายแดนแล้ว

หลายเดือนมานี้ กว่างซีได้ทยอยปฏิรูประบบงานศุลกากรอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศ

เมื่อ 1 พ.ค.58 ศุลกากรกว่างซีกับอีก 3 มณฑล (กวางตุ้ง ไห่หนาน และฝูเจี้ยน) ได้เริ่มใช้ระบบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรข้ามมณฑล "4 มณฑล 1 ศุลกากร" ซึ่งนับเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องเขตอาณาที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตภาคการค้าระหว่างประเทศ

ลักษณะสำคัญของ  "4 มณฑล 1 ศุลกากร" เป็นการสร้างความเชื่อมโยงและการยอมรับร่วมกันในกลุ่มงานยื่นสำแดงเอกสาร  กลุ่มงานป้องกันและบริหารความเสี่ยง กลุ่มงานตรวจสอบเอกสาร และกลุ่มงานตรวจปล่อยของสำนักงานศุลกากร 11 แห่งใน 4 มณฑล

ต่อมาเมื่อ 1 ก.ค.58 กว่างซีและเวียดนามเริ่มขยายเวลาเปิดปิดด่านสากล 2 แห่ง คือ ด่านโหย่วอี้กวาน-ด่าน Huu Nghi (จังหวัด Langson) และด่านตงซิงด่าน Mong Cai (จังหวัด Caobang) ทั้งสำหรับบุคคลข้ามแดนและรถขนส่งสินค้าข้ามเดิม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ธุรกิจนำเข้าส่งออก ผู้โดยสารนักท่องเที่ยว รวมถึงชาวชายแดน

ความเคลื่อนไหวยังไม่หมดเท่านี้ สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิงยังคงพัฒนาระบบงานศุลกากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานศุลกากร อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมกระตุ้นบรรยากาศการค้าต่างประเทศ"ระบบศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว" ทั่วมณฑลเมื่อ 1 ก.ค.58 ที่ผ่านมา สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิงได้นำ "ระบบศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว" มาใช้กับด่านศุลกากรทั่วมณฑล โดยเปิดสิทธิให้
สถานประกอบการสามารถเลือกปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรในมณฑลได้ตามสถานการณ์ความเหมาะสม

กล่าวคือ ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกในกว่างซี (ตามใบอนุญาติประกอบกิจการ) สามารถเลือกดำเนินพิธีการศุลกากร (การยื่นสำแดง การชำระภาษี และการตรวจปล่อย) ณ ด่านที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือด่านที่ผู้ประกอบนำสินค้าเข้า/ส่งสินค้าออกหรือเขตอารักขาพิเศษทางศุลกากร โดยไม่จำเป็นต้องแยกดำเนินพิธีการศุลกากรสองครั้งให้เกิดความยุ่งยากอีกต่อไป (ในอดีต ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารกับสำนักงานศุลกากรที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และสำนักงานศุลกากรที่มีการนำเข้าส่งออกสินค้า

ระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศุลกากรให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากของการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ที่สำคัญเป็นการประหยัดเวลาและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเดิมกว่าร้อยละ 20 (โดยเฉพาะต้นทุนการยื่นเอกสารสองแห่ง ต้นทุนการขนย้ายสินค้าจากด่านนำเข้าส่งออกมายังด่านที่สถานประกอบการตั้งอยู่)

"ระบบศุลกากรไร้เอกสาร" (Paperless) กับการค้าชายแดนกว่างซี-เวียดนาม

นอกจากนี้ สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิงได้มีการปฏิรูประบบงานศุลกากรในการค้าชายแดน โดยนำ "ระบบศุลกากรไร้เอกสาร" (Paperless) มาใช้สำหรับการค้าผ่านจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนในกว่างซี โดยจะเริ่มทดลองใช้กับจุดผ่อนปรน 2 แห่งในเมืองฝางเฉิงก่างและอำเภอระดับเมืองตงซิงเป็นเวลา 1 เดือนก่อนจะทยอยขยายพื้นที่ทดลองไปยังจุดผ่อนปรนแห่งอื่น

หลายปีมานี้ การค้าผ่านจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนได้กลายเป็นจุดแข็งภาคการค้าต่างประเทศของกว่างซี รูปแบบการค้าดังกล่าวมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลปี 57 มีชาวชายแดนที่ทำการค้าผ่านจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนรวม 3.901 ล้านคน มีปริมาณการซื้อขายสินค้า 3.28 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 28,610 ล้านหยวน

เดือน ม.ค.-พ.ค. 58 ที่ผ่านมา มีปริมาณการค้า 2.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 (YoY) มูลค่าการค้า 16,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 (YoY)

การทยอยเปิดทดลองใช้ระบบศุลกากรไร้เอกสารในจุดผ่อนปรนสองแห่งเมื่อเดือน มิ.ย.58 ที่ผ่านมา มีชาวชายแดนยื่นผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์รวม 55,897 ฉบับ คิดเป็นปริมาณสินค้า 94,000 ตัน มูลค่าสินค้า 440 ล้านหยวน

ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร ณ จุดผ่อนปรนที่ใช้ระบบศุลกากรไร้เอกสารมีความกระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากการยื่นสำแดงเอกสารใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ต้องกรอกเอกสารใบขนฯ รอคิวเพื่อรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่) และระบบตรวจสอบลายนิ้วมือกับรูดบัตรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า รถยนต์ และบุคคลข้ามแดนแบบอัตโนมัติ

ปัจจุบัน กว่างซีและเวียดนามมีการจัดตั้งจุดผ่อนปรนดังกล่าวบริเวณชายแดนมากกว่า 25 แห่ง การนำระบบศุลกากรไร้เอกสารในจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนจะช่วยร่นระยะเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้การผ่านพิธีการศุลกากรมีประสิทธิภาพความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คาดหมายว่า ภายหลังการขยายจุดทดลองใช้ระบบศุลกากรไร้เอกสารในจุดผ่อนปรนแห่งอื่นแล้วจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนและการค้าต่างประเทศของกว่างซี และเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้สินค้าจากต่างประเทศ(ที่สวมสิทธิสินค้าเวียดนาม)เข้าสู่ตลาดจีนได้อีกมาก

 

ลิงค์ข่าวที่น่าสนใจ

กว่างซี-เวียดนาม ขยายเวลาเปิดปิดด่าน เอื้อประโยชน์สินค้าและคนข้ามแดน (17 มิ.ย. 2558)

พิธีการศุลกากร “4 มณฑล 1 ศุลกากรกลไกส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (16 มิ.ย. 2558)

พลิกโฉมงานศุลกากร เอื้อภาคนำเข้าผ่านกว่างซี กวางตุ้ง ฝูเจี้ยน ไห่หนาน "ง่ายขึ้น" (20 พ.ค. 2558)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม