วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

"Thailand 4.0 กับ Belt and Road: มิติใหม่ของความเชื่อมโยงทางการค้าและนวัตกรรมระหว่างไทย – จีน"

จัดโดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ประจำ สอท./สกญ. ในจีน
ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.00 น.

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 10.00 น. 'Belt and Road' กับนัยต่อประเทศไทย
กล่าวเปิดโดย นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
10.00 - 10.30 น. 'Belt and Road' กับนัยต่อประเทศไทย มุมมองจากภาคเอกชน
โดย ดร. อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
10.30 - 10.45 น. Coffee Break
10.45 - 11.45 น. E – Commerce และโอกาสสำหรับสินค้าไทยในยุค Internet+ และ Thailand 4.0
โดย รศ. ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
และอดีต ผอ. ศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย นายต่ง อีป๋อ CEO, Guangzhou Go Global FDI Information Services
11.45 - 12.00 น. ช่วงถาม-ตอบ
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. จีนก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดและเศรษฐกิจแบ่งปัน...ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวอย่างไร
โดย ดร. ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
โดย นายจาง ซินหง ผอ. ศูนย์วิจัย Sharing Economy, National Development and Reform Commission (มีล่ามแปลจากภาษาจีนเป็นไทย)
โดย นายภากร กัทชลี นศ. ปริญญาเอก ผู้ก่อตั้ง Facebook Page อ้ายจง (Aizhong)
14.30 - 14.45 น. ช่วงถาม-ตอบ
14.45 - 15.00 น. Coffee Break
15.00 - 15.45 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจในจีน
- โครงการไท่ เล่อ โก้ว ส่งเสริมสินค้าไทยในจีน
โดย นายณัฐพล เดชวิทักษ์ ผช. กรรมการผู้จัดการใหญ่ Loxley ภูมิภาคจีน และ นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผอ. สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
- Thailand Smart Trade Center (TSTC)
โดย นายยงค์กิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร TSTC
15.45 - 16.00 น. ช่วงถาม-ตอบ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ ภายในวันที่ 16 ส.ค. 2560
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: bicbeijing@gmail.com


กำหนดการสัมมนา
Thailand 4.0 กับ Belt and Road: มิติใหม่ของความเชื่อมโยงทางการค้าและนวัตกรรมระหว่างไทย - จีน

เอกสารประกอบการสัมมนา

หัวข้อที่ 1
'Belt and Road' กับนัยต่อประเทศไทย มุมมองจากภาคเอกชน

Belt and Road โดย ดร. อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อที่ 2
E – Commerce และโอกาสสำหรับสินค้าไทยในยุค Internet+ และ Thailand 4.0

Thailand 4.0 โดย รศ. ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Online-to-Offline Business for Thai products in China โดย นายต่ง อีป๋อ CEO, Guangzhou Go Global FDI Information Services


หัวข้อที่ 3
จีนก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดและเศรษฐกิจแบ่งปัน...ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวอย่างไร

Enterprise Innovation in Sharing Economy โดย นายจาง ซินหง ผอ. ศูนย์วิจัย Sharing Economy, National Development and Reform Commission
หัวข้อที่ 4
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจในจีน

Thailand Smart Trade Center (TSTC) โดย นายยงค์กิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร TSTC