เหตุการณ์สำคัญ

  • การประกาศใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Competition law) อย่างเป็นทางการในฮ่องกง
    การประกาศใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Competition law) อย่างเป็นทางการในฮ่องกง (30 มี.ค. 2559)
    ฮ่องกงได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกมาอย่างยาวนานถึง 21 ปีติดต่อกันและเป็นเมืองที่มีระบบการทำงานโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จึงทำให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีศักยภาพสำหรับการทำธุรกิจได้อย่างเสรีภายใต้ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจสูง อย่างไรก็ตาม ทางการฮ่องกงได้ประกาศใช้ Competition Law และได้จัดตั้งองค์กรอิสระคือ Competition Commission เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าให้เป็นไปอย่างเสรี มีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการเลือกสินค้าและการบริการที่ดีมีคุณภาพด้วยราคาที่สมเหตุผลแก่ผู้บริโภค
    เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง