นายกฯ จีน: เล็งสร้างระเบียงเศรษฐกิจแม่น้ำโขง-ล้านช้าง


ภาพจาก http://www.chinanews.com

นายกฯ จีน: เล็งสร้างระเบียงเศรษฐกิจแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 ในการประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้างครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้างเป็นกลไกความร่วมมือรูปแบบใหม่ในอนุภูมิภาค และเป็นเวทีสำคัญในการสร้าง Belt and Road Initiative (BRI) ร่วมกัน เป็นหนึ่งในกลไกความร่วมมือที่คึกคักและมีผลลัพธ์มากที่สุดกลไกหนึ่ง โดยจีนยินดีที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในด้านต่าง ๆ ได้แก่

(1) กระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ โดยจะจัดทำแผนการความร่วมมือ 5 ปีด้านทรัพยากรน้ำ การจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้งและอุทกภัย และการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำร่วมกันและการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(2) กระชับความร่วมมือด้าน Production Capacity Cooperation โดยจีนสนับสนุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขื่อน โครงการชลประทานและโครงการน้ำดื่มในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งร่วมกันพัฒนาเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

(3) ขยายความร่วมมือด้านการเกษตร โดยจีนสนับสนุนความร่วมมือด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเกษตร

(4) ยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรแรงงาน โดยในปี 2561 จีนจะสนับสนุนอัตราฝึกอบรม 2,000 อัตราและทุนเรียนปริญญาตรี 100 ทุนให้แก่ประเทศในในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

(5) ผลักดันความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล โดยจีนยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องในการก่อตั้งกลไกป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและจัดตั้งเครือข่ายปลอดไข้มาลาเรีย

นอกจากนี้ นายกฯ จีนยังกล่าวว่า การพัฒนาของจีนได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เอื้ออำนวย ในขณะเดียวกัน จีนก็เป็นที่มาของแรงขับเคลื่อนและปัจจัยที่สร้างเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศรอบข้าง โดยจีนเสนอแนวคิดขยายสาขาความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้างจาก 3+5 เป็น 3+5+X ในสาขาที่สามารถขยายความร่วมมือร่วมกันได้ในอนาคต เช่น เศรษฐกิจดิจิตอล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาพยาบาล ศุลกากร และโครงการเยาวชน

ปัจจุบันภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้างมีโครงการ 132 โครงการของประเทศสมาชิก 5 ประเทศ (จีน ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม) ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากจีน และ 2 ใน 3 เป็นโครงการที่กู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก

ที่ประชุมครั้งนี้มีมติเห็นชอบแผนการความร่วมมือ 5 ปี (ค.ศ. 2018 - ค.ศ. 2022) ของกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง และจีนกับประเทศลาวจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมครั้งต่อไป

แหล่งข้อมูล:

http://www.chinanews.com/gn/2018/01-11/8421167.shtml

https://www.voicetv.co.th/read/SyyzCwNNM
ปรับปรุงล่าสุด : 11 มกราคม 2561
โดย : นายคุณากร เหวิน
แหล่งข้อมูล : http://www.chinanews.com/gn/2018/01-11/8421167.shtml

ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง