เขตชิงไป๋เจียงเดินหน้าแผนงาน นำเฉิงตูสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติ

เขตชิงไป๋เจียงเดินหน้าแผนงาน นำเฉิงตูสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติ

เขตชิงไป๋เจียงได้ร่วมลงนามกับกลุ่มบริษัทจัดหาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ (รัฐวิสาหกิจ) ภายใต้กรอบความร่วมมือ “จัดตั้งศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศและเพิ่มโครงข่ายโลจิสติกส์” โดยใช้เขตชิงไป๋เจียง นครเฉิงตู เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าข้ามพรมแดน ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 10,000 ล้านหยวน

เขตชิงไป๋เจียง เป็นด่านนำเข้า-ส่งออกสินค้าระบบรางแห่งเดียวในมณฑลเสฉวน ที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเส้นทางรถไฟสาย “หรงโอว” ใช้สถานีชิงไป๋เจียงเป็นสถานีต้นทาง-ปลายทางในการขนส่งสินค้าไปยังเมืองภายในประเทศจีน 14 เมือง และเชื่อมต่อกับเมืองในต่างประเทศถึง 16 เมือง รวมแล้วมีการขนส่งสินค้าระหว่างเฉิงตู-ยุโรปกว่า 2000 เที่ยว

ความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัทจัดหาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ จะมีบทบาทในการจัดหาบริษัทที่มีกำลังการลงทุนและการผลิต บริษัทโลจิสติกส์ สถาบันทางการเงิน และกลุ่มบริษัทช่วยเหลือด้านการเงินและการลงทุน ให้เข้ามาทำธุรกิจในนครเฉิงตู ขณะเดียวกัน เขตชิงไป๋เจียงจะมีบทบาทในการขยายและสร้างระบบสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ รองรับ การเข้ามาลงทุนและจัดตั้งสำนักงานของกลุ่มบริษัทดังกล่าว เพื่อให้เกิดเป็นความร่วมมือในการเสริมสร้างและพัฒนาทางการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมวางแผนแนวทางในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว โดยเริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มผู้ดูแลและปฏิบัติการ กำหนดกลไกที่ช่วยส่งเสริมโครงการ และศึกษาพัฒนาการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์จากเมืองที่ประสบความสำเร็จ อาทิ โครงข่ายโลจิสติกส์เมืองดุยส์เบิร์ก ประเทศเยอรมนี และเมืองซาราโกซา ประเทศสเปน และเมืองเมมฟิส สหรัฐอเมริกา โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2562

ผู้รับผิดชอบจากคณะกรรมการบริหารด่านขนส่งระบบรางระหว่างประเทศ นครเฉิงตู กล่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนต่อไป จะมุ่งเน้นในส่วนของกลยุทธ์กระจายสินค้า “สี่ทิศทาง” เพิ่มความเร็วในการขยายเส้นทางขนส่งระบบรางระหว่างประเทศอีก 7 สาย และขยายเส้นทางขนส่งระบบ “ราง+น้ำ” อีก 5 สาย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยดึงดูดบริษัทรายใหญ่ที่มีกำลังการลงทุนสูงเข้ามาดำเนินธุรกิจในนครเฉิงตูมากขึ้น 

ปัจจุบัน แม้นครเฉิงตูเป็นเพียงศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของจีนภาคตะวันตก แต่หากโครงการความร่วมมือดังกล่าวดำเนินไปได้ด้วยดี ในอนาคตอันใกล้ นครเฉิงตูจะทำหน้าที่เสมือนสะพาน เชื่อมโยงทวีปเอเชียกับประเทศริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกัน และการที่นครเฉิงตูจะยกระดับเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ระดับชาติ ก็สามารถเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้
ปรับปรุงล่าสุด : 13 กรกฏาคม 2561
โดย : น.ส.สุรางค์รัตน์ อมรเลิศวรากุล
แหล่งข้อมูล : www.sc.xinhuanet.com

มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู