มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินถาวรของหูหนานช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 สูงเป็นอันดับที่ 10 ในจีน

มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินถาวรของหูหนานช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 สูงเป็นอันดับที่ 10 ในจีน

ข้อมูลจากแผนกการลงทุนของสำนักงานสถิติมณฑลหูหนานระบุว่า ช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 มณฑลหูหนานมีมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินถาวรรวม 63,989 ล้านหยวน (สูงเป็นอันดับที่ 10 ของจีน) เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 31.4

ที่มา http://www.sh.gov.cn/shanghai/node2314/node3766/node3826/node3827/images/00064339.jpg

ช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 มณฑลหูหนานมีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ 1 (ภาคเกษตรกรรม) อุตสาหกรรมที่ 2 (ภาคอุตสาหกรรม) และอุตสาหกรรมที่ 3 (ภาคบริการ) จำนวน 1,602 ล้านหยวน 24,262 ล้านหยวน และ 38,125 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 50.9 ร้อยละ 56.9 และร้อยละ 18.5 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1) มูลค่าการลงทุนด้านการป่าไม้ การประมงของอุตสาหกรรมที่ 1 (ภาคเกษตรกรรม) เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 97.1 และร้อยละ 219.7 ตามลำดับ

2) มูลค่าการลงทุนของธุรกิจการบุกเบิกและคัดเลือกถ่านหิน ธุรกิจผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ ธุรกิจการผลิตเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบทางเคมี ธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะ และธุรกิจการผลิตอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 258.9 ร้อยละ 146.5 ร้อยละ 133 ร้อยละ 124.2 และร้อยละ 132.9 ตามลำดับ ขณะที่มูลค่าการลงทุนของธุรกิจสิ่งทอ ธุรกิจการผลิตกระดาษ และธุรกิจการผลิตพลาสติก ได้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

3) มูลค่าการลงทุนของธุรกิจการขนส่งมวลชนในเขตเมือง ธุรกิจการบริหารระบบชลประทาน และธุรกิจให้บริการประชาชน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 347.9 ร้อยละ 123.5 และร้อยละ 212 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 มณฑลหูหนานได้ลงทุนในโครงการหลักประกันคุณภาพชีวิตประชาชนรวม 2,732 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 18.2 ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1) การลงทุนด้านการศึกษาจำนวน 820 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 55.7
2) การลงทุนด้านวัฒนธรรมจำนวน 923 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 41.6
3) การลงทุนด้านสาธารณะสุข หลักประกันและสวัสดิการสังคมจำนวน 758 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 3.6
4) การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม และระบบชลประทานจำนวน 7,739 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 47.1
5) การลงทุนด้านการป่าไม้ การปศุสัตว์ และการประมงจำนวน 1,580 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 48.9
ปรับปรุงล่าสุด : 23 มีนาคม 2554
โดย : นางสาวอุมาวดี แซ่ผู่
แหล่งข้อมูล : www.hn.xinhuanet.com(新华网湖南频道)

มณฑลหูหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง