ฝูเจี้ยนชูนโยบาย “วีซ่าทันใจ” หวังดึงแรงงานคุณภาพต่างชาติสู่เขตการค้าเสรี


ชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตมีพำนักถาวรในจีน (permanent residence permit) (ที่มาภาพ http://n.sinaimg.cn/fj/crawl/w500h333/20171218/B1i8-fypsqka7250722.

ฝูเจี้ยนชูนโยบาย “วีซ่าทันใจ” หวังดึงแรงงานคุณภาพต่างชาติสู่เขตการค้าเสรี

 

สำนักข่าวเซี่ยเหมิน รายงานวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทีมบริหารจัดการด่านตรวจคนเข้าเมืองเมืองเซี่ยเหมิน ได้มีการเริ่มใช้นโยบายการรับยื่นเรื่องตรวจลงตราประเภทวีซ่าทำงาน (Work Permit) แก่ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของกิจการหรือชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมิน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน  Gaoqi International Airport เมืองเซี่ยเหมินได้แล้ว

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผู้รับบริการตรวจลงตราวีซ่าประเภททำงาน (Work Permit) รายแรก ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน Gaoqi นั้น เป็นชาวเยอรมันที่เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตการค้าเสรีเซี่ยเหมินเมื่อเดือนเมษายน 2560 เขาเผยว่าโดยปกติเขาจะต้องบินไปทำที่ฮ่องกงและใช้เวลา 1 อาทิตย์ถึงจะได้รับเล่ม แต่ตอนนี้มณฑลฝูเจี้ยนมีนโยบายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติหรือแรงงานทักษะต่างชาติที่มาลงทุน/ทำงานในเขตการค้าเสรี และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเมืองเซี่ยเหมินและ Bureau of Human Affairs ทำให้จัดเตรียมเอกสารได้ครบถ้วนตามต้องการ แล้วเสร็จรับเล่มในวันเดียวกันนั้นได้เลย

นโยบายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและแรงงานทักษะขั้นสูงจากทั่วโลกให้มาลงทุนในเขตการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมิน ยกระดับคุณภาพและแวดล้อมการลงทุน โดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of public security) และสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะมณฑลฝูเจี้ยนได้ออกนโยบายอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าทำงานแก่กิจการในเขตการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมินที่ต้องการรับสมัครบุคคลากรเทคนิคหรือบุคคลากรด้านการบริหารจัดการชั้นสูงชาวต่างชาติ โดยแรงงานต่างชาติสามารถนำใบอนุญาตทํางาน (Certificate of work permit) ยื่นขอวีซ่าทำงานได้ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน Gaoqi หากในกรณีที่บุคคลนั้นๆ ยังไม่มีใบอนุญาตทํางาน ก็สามารถใช้หนังสือเชิญจากบริษัทผู้จ้างงานยื่นขอวีซ่าทำงานได้เช่นกัน อำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่แรงงานต่างชาติ ทั้งนี้นโยบายนี้ได้นำมาเริ่มใช้ที่สนามบิน Gaoqi International Airport เป็นแห่งแรกในมณฑลฝูเจี้ยน

หัวหน้าทีมบริหารจัดการด่านตรวจคนเข้าเมืองเมืองเซี่ยเหมิน เผยว่า การที่แรงงานต่างชาติจะยื่นเรื่องขอวีซ่าทำงานได้ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน Gaoqi นั้น บริษัทผู้จ้างจะต้องผ่านการยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานบริหารตรวจคนเข้าเมืองแล้วก่อน แรงงานต่างชาติของบริษัทนั้นจึงจะสามารถยื่นทำวีซ่าทำงานที่สนามบินได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อรองรับการพัฒนาของเขตการค้าเสรีฝูเจี้ยน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีนจึงได้ออกนโยบาย 5 ข้อ เพื่อเอื้อประโยชน์ด้านการตรวจลงตราหรือการทำวีซ่าทำงานแก่นักลงทุนชาวต่างชาติและแรงงานทักษะขั้นสูงที่ทำงานในเขตการค้าเสรี ให้สามารถรับความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าทำงานได้ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินได้ โดยนโยบาย 5 ข้อ มีดังนี้

1. ด้านการดึงดูดแรงงานคุณภาพต่างชาติ กำหนดว่า บุคคลากรและคู่สมรส รวมถึงบุตรธิดา (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จะต้องผ่านการแนะนำจากคณะกรรมการบริหารเขตการค้าเสรีฝูเจี้ยน จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าแบบพำนักถาวรในจีนได้ หากเป็นบุคคลากรต่างชาติที่บริษัทในเขตการค้าเสรีรับสมัครเข้ามาทำงาน สามารถนำใบอนุญาตทํางาน (Certificate of work permit) ยื่นขอวีซ่าทำงานได้ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน Gaoqi หากในกรณีที่บุคคลนั้นๆ ยังไม่มีใบอนุญาตทํางาน ก็สามารถใช้หนังสือเชิญจากบริษัทผู้จ้างงานยื่นขอวีซ่าทำงานได้เช่นกัน 

2. ด้านการบริการแรงงานชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีน กำหนดว่า ชาวต่างชาติเชื้อสายจีนนั้นจะต้องมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาเอกขึ้นไปและทำงานในเขตการค้าเสรีมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี และทุกปีจะต้องพำนักในจีนจริงไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าแบบพำนักถาวรในจีนได้

3. สำหรับแรงงานชาวต่างชาติเชื้อสายจีนที่จะมาเยี่ยมญาติ เจรจาธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือประกอบกิจส่วนตัว สามารถยื่นขอวีซ่า 5 ปีแบบเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry) ได้ และหากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในจีน (Residence permit) แบบระยะเวลา 5 ปีได้

4. ด้านการส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติริเริ่มกิจการในเขตการค้าเสรี กำหนดว่า นักศึกษาต่างชาติที่มีความคิดจะริเริ่มกิจการเป็นของตนเอง สามารถใช้ใบปริญญาบัตรขั้นสูงสุด (ที่จบการศึกษาในจีน) ในการยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในจีน (Residence permit) ประเภทกิจส่วนตัว (Private affairs visa) ระยะเวลา 2-5 ปี เพื่อฝึกงานหรือริเริ่มกิจการได้ หากในระหว่างนั้น มีบริษัทรับเข้าทำงาน ก็สามารถยื่นขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน (work permit) ได้

5. สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการเชิญให้มาฝึกงานในบริษัทที่จัดตั้งในเขตการค้าเสรี สามารถยื่นขอวีซ่าระยะสั้นประเภทกิจส่วนตัว (Private affairs visa) ได้ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน Gaoqi แต่หากเข้าจีนมาด้วยวีซ่าประเภทอื่น ก็สามารถเข้าเมืองและไปยื่นเรื่องขอเปลี่ยนประเภทเป็นวีซ่าระยะสั้นประเภทกิจส่วนตัวเพื่อฝึกงานได้

******************************

 

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธันวาคม 2560
โดย : น.ส.สุพรรณิกา จีนะ
แหล่งข้อมูล : 1.http://www.fujian.gov.cn/xw/ztzl/fjzmsyq/zmq_jsdt/zmq_zhdt/201712/t20171217_1615463.htm 2.http://fjrb.fjsen.com/nasb/html/2017-12/20/content_1076475.htm?div=-1# 3.http://fj.qq.com/a/20171222/008362.htm?pgv_ref=aio2015&ptlang=2052 4. http://fj.sina.com.cn/news/m/2017-12-18/detail-ifyptkyk5060132.shtml

มณฑลฝูเจี้ยน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน