ยูนนานจัดประชุมคณะทำงานร่วมกับลาวไก (เวียดนาม) และลงนามเมืองพี่เมืองน้อง

ยูนนานจัดประชุมคณะทำงานร่วมกับลาวไก (เวียดนาม) และลงนามเมืองพี่เมืองน้อง

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560 คณะกรรมการพรรคคอมนิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานได้จัดการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประจำจังหวัดลาวไก (เมืองของเวียดนามที่ติดชายแดนยูนนาน) และพิธีลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องยูนนาน-ลาวไก ที่นครคุนหมิง

นาย Chen Hao เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน กล่าวว่า ยูนนานจะผลักดัน ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับลาวไกผ่านการหารือด้านนโยบาย การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และการไปมาหาสู่ของประชาชน ภายใต้แนวคิด OBOR และนโยบาย “Close Sincere Benefit Tolerant” โดยการเร่งพัฒนาเขตความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนและด่านชายแดน ในสาขาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว รถไฟ ไฟฟ้า การสื่อสาร แร่โลหะ โลจิสติกส์ และการเงิน เพื่อขยายช่องทางการลงทุนและการค้า กระชับความใกล้ชิดความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง สร้างชายแดนที่สมานฉันท์ และผลประโยชน์ร่วมกัน

นาย Ruan Wenyong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประจำจังหวัดลาวไก ได้ชื่นชมพัฒนาการ ทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลยูนนานในระยะหลายปีที่ผ่านมา และเห็นด้วยกับข้อเสนอความร่วมมือของฝ่ายยูนนาน โดยหวังว่าจะใช้ประโยชน์จากกลไกที่ประชุมคณะทำงานร่วมยูนนานกับ 4 จังหวัดภาคเหนือของเวียดนาม ส่งเสริมการไปมาหาสู่อย่างใกล้ชิดของประชาชน จัดตั้งกลไกแลกเปลี่ยนการทำงานระดับสูงระหว่างยูนนาน-ลาวไก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน การค้าชายแดน การจัดงานแสดงสินค้า การเกษตร สาธารณสุข วัฒนธรรม และการศึกษา เป็นต้น รวมทั้งเร่งดำเนินโครงการความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องยูนนาน-ลาวไก ยังจะช่วยยกระดับมิตรภาพของทั้งสองฝ่าย และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน

ในปี 2559 เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของมณฑลยูนนาน ด้วยการที่มีชายแดนติดกัน คือ เมืองลาวไกของเวียดนามและอำเภอเหอโข่ว เขตฯ หงเหอของมณฑลยูนนาน จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการค้าระหว่างกันมาก และเขตฯ หงเหอก็ได้พัฒนาเมืองเพื่อรองรับการค้าชายแดนและการลงทุนเพิ่มขึ้น อาทิ การเปิดเขตความร่วมมือชายแดนเหอโข่ว-ลาวไก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเหมิ่งจื้อ (เมืองเอกของเขตฯ หงเหอ) ซึ่งมีบริษัทชั้นนำของจีน
มาเปิดโรงงานเพื่อการส่งออกหลายแห่ง

http://yndaily.yunnan.cn/html/2017-08/15/content_1169464.htm?div=-1