ครึ่งแรกของปี 2560 GDP คุนหมิงขยายตัวร้อยละ 9.6 แซง GDP ยูนนานครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ครึ่งแรกของปี 2560 GDP คุนหมิงขยายตัวร้อยละ 9.6 แซง GDP ยูนนานครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ช่วงครึ่งแรกของปี 2560 คุนหมิงมี GDP 204,910 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.6 สูงกว่า GDP ยูนนาน 0.1 จุด และเป็นครั้งแรกที่ GDP คุนหมิงสูงกว่า GDP ยูนนาน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2556

GDP คุนหมิง แบ่งเป็น ภาคเกษตรกรรม 7,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ภาคอุตสาหกรรม 71,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และภาคบริการ 126,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3

มีมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 174,822 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 (เป็นการลงทุนโดยภาคเอกชน 76,732 ล้านหยวน) และมีมูลค่าการค้าปลีก 117,255 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4

มีจำนวนนักท่องเที่ยว 56.56 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 65,387 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8

http://yn.yunnan.cn/html/2017-08/01/content_4899499.htm