นครหนานหนิงพร้อมเป็น "ฮับ" การบินสู่อาเซียน


ที่มา:http://news.163.com/

นครหนานหนิงพร้อมเป็น "ฮับ" การบินสู่อาเซียน

สนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงเดินหน้าเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินสู่หัวเมืองสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงทางอากาศกับอาเซียนให้เกิดความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น

ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงมีสนามบิน 3 แห่ง
[*] ที่เปิดให้บริการเส้นทางครอบคลุม 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเส้นทางบิน 25 เส้นทางสู่ 18 เมืองสำคัญในอาเซียน รวมจำนวน 97 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 นครหนานหนิงเพิ่มเส้นทางบินประจำเส้นทางใหม่สู่จังหวัดพระสีหนุของกัมพูชา และบันดาร์เสรีเบกาวันของบรูไน และเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินไปสิงคโปร์

ที่ผ่านมา สนามบินนครหนานหนิงได้พัฒนาความร่วมมือกับสายการบินรายใหญ่ในประเทศในการเปิดเที่ยวบินจากหัวเมืองสำคัญๆ ในประเทศจีน (เช่น นครคุนหมิง นครหังโจว นครฉางซา นครหนานจิง และนครเจิ้งโจว) สู่อาเซียน โดยแวะจอดที่นครหนานหนิง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนามบินต้นทางและปลายทาง (รายชื่อผู้โดยสาร สัมภาระ และบัญชีสินค้า) และอำนวยความสะดวกด้านระเบียบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจสอบกักกันโรคสำหรับผู้โดยสาร/เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกที่แวะจอดที่สนามบินนครหนานหนิง

ความเคลื่อนไหวข้างต้นส่งผลให้อัตราการแวะจอดเครื่องบินในเที่ยวบินต่างประเทศของสนามบินนครหนานหนิงเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 45% ของเที่ยวบินทั้งหมดจากนครหนานหนิงไปยังอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมบทบาทการเป็น "สนามบินชุมทาง"  สู่อาเซียนของนครหนานหนิง

บริษัท
Guangxi Airport Group (广西机场管理集团) เผยข้อมูลว่า ปี 2559 ผู้โดยสารในเส้นทางบินกว่างซี-อาเซียนมีจำนวนรวม 8.712 แสนคนครั้ง ระหว่างปี 2554-2559 จำนวนผู้โดยสารมีอัตราขยายตัวเฉลี่ย 26.2%

เฉพาะ
"สนามบินนครหนานหนิง" ถือเป็นสนามบินที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน ปัจจุบัน มีเส้นทางบินที่บินนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 34 เส้นทาง ครอบคลุมอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินที่แวะจอดที่สนามบินนครหนานหนิง 8 เส้นทาง

ข้อมูลปี 2559 พบว่า สนามบินนครหนานหนิงมีผู้โดยสารใช้บริการทั้งสิ้น 11.56 ล้านคน
-ครั้ง (เพิ่มขึ้น 1.16 ล้านคน-ครั้ง) ขยายตัว 11.22% จำนวนเครื่องบินขึ้นลงรวม 94,064 เที่ยวบิน(เพิ่มขึ้น 7,193 เที่ยวบิน) ขยายตัว 8.28%

ในจำนวนนี้ เป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินที่บินนอกจีนแผ่นดินใหญ่ (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) 9.91 แสนคนครั้ง เติบโต 10% จำนวนเครื่องบินขึ้นลงรวม 8,900 เที่ยวบิน

ช่วง ม.ค.-มิ.ย.2560 สนามบินนครหนานหนิงมีเที่ยวบินแวะรวม 1,074 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร 1.2 แสนคน-ครั้ง สัมภาระ 77,793 ชิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม   
[*] ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงมีท่าอากาศยาน 3 แห่งที่มีเที่ยวบินไปนอกจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงประเทศไทย คือ
1. ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง  (Nanning Wuxu International Airport, 南宁吴圩国际机场) มีเที่ยวบินประจำเมืองกุ้ยหลิน - นครหนานหนิง - กรุงเทพฯ (สายการบิน China Southern Airline)และเที่ยวบินประจำนครหนานหนิง - อู่ตะเภา (สายการบิน Thai Air Asia)
2. ท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลิน  (Guilin Liangjiang International Airport, 桂林两江国际机场) มีเที่ยวบินประจำเมืองกุ้ยหลิน - นครหนานหนิง - กรุงเทพฯ(สายการบิน China Southern Airline)
3. ท่าอากาศยานฝูเฉิงเมืองเป๋ยไห่ (Beihai Fucheng Airport, 北海福成机场) มีเที่ยวบินประจำนครฮาร์บิน - เมืองเป๋ยไห่ - กรุงเทพฯ (สายการบิน Spring Airlines)
ปรับปรุงล่าสุด : 24 กรกฏาคม 2560
โดย : นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
แหล่งข้อมูล : ที่มาหลัก : เว็บไซต์http://www.gx.chinanews.com (中新社) วันที่ 14, 21 กรกฎาคม 2560, เว็บไซต์ http://www.caacnews.com.cn, เว็บไซต์ http://www.ccaonline.cn

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง