CRRC Zhuzhou เซ็นสัญญาสร้างรถไฟรางเบาไร้คนขับให้มาเลเซีย

CRRC Zhuzhou เซ็นสัญญาสร้างรถไฟรางเบาไร้คนขับให้มาเลเซีย

CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. (CRRC ZELC) ซึ่งเป็นบริษัทในมณฑลหูหนานที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรางและเป็นผู้ผลิตรถไฟ Maglev ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Prasarana Malaysia (รัฐวิสาหกิจโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนของมาเลเซีย) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อสร้างรถไฟรางเบา (Light Rail Vehicles : LRVs) ที่มี 6 ตู้ จำนวน 42 ขบวน มูลค่า 1,560 ล้านริงกิต (หรือราว 2,450 ล้านหยวน) สำหรับเส้นทางรถไฟรางเบาสาย 3 (Light Rail Transit : LRT3) ที่จะเชื่อมเมืองใหญ่ 3 แห่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้แก่ พอร์ตกลัง ชาห์อาลัม และเปตาลิงจายา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบขนส่งมวลชนในมาเลเซีย ซึ่งรถไฟขบวนแรกจะถูกส่งมอบในเดือน ส.ค. 2561 และอีก 40 ขบวนที่เหลือจะถูกสร้างโดย CRRC ในมาเลเซีย นับเป็นโครงการแรกของจีนในการสร้าง LRVs ไร้คนขับ เพื่อส่งออกสู่ต่างประเทศ

LRVs ดังกล่าวใช้เทคโนโลยี GOA4 (Grades of Automation (Grade-IV automation) คือ ระดับของระบบอัตโนมัติการเดินรถไฟโดยสมาคมการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ) เป็นระบบ LRVs ไร้คนขับสูงสุดของระดับกลาง เป็นระบบไม่มีคนขับและพนักงานต้อนรับที่เกี่ยวข้อง ตัวรถจะถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมกลาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินรถ การหยุดรถ การเปิด-ปิดประตู และการล้างรถ เป็นต้น LRVs ได้รับการออกแบบให้มีความเร็ว 80 กม./ชม. รองรับผู้โดยสารสูงสุด 1,271 คน และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2563

การพัฒนาความเชื่อมโยงหรือ Connectivity ถือเป็นแนวทางนโยบายที่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากโครงการพัฒนาเส้นทางถนน น้ำ รถไฟต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นหลายโครงการในหลายประเทศ และจีนก็มองเห็นโอกาสในเรื่องนี้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและขายเทคโนโลยีให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนที่ต้องการพัฒนาระบบคมนาคม โดยถือเป็นการสนับสนุนนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) ของประเทศตน เชื่อมโยงประเทศอาเซียนไปยังจีน เพื่อประโยชน์ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

http://www.hn.xinhuanet.com/2017-08/04/c_1121429440.htm