รัฐบาลเร่งพัฒนาหวงต่าวของเมืองชิงต่าว สู่ความเป็นเมืองสากลระดับนานาชาติ


รัฐบาลเร่งพัฒนาหวงต่าวของเมืองชิงต่าว สู่ความเป็นเมืองสากลระดับนานาชาติ


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นาย Gu Qingmi รองผู้อำนวยการเขตหวงต่าว ในเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ได้ให้สัมภาษณ์ ในช่วงสนทนาประชาชน เรื่อง ร่วมสร้างเมืองใหม่ให้สวยงาม เกี่ยวกับการปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่รอบนอกเมือง และโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในเขตเมืองหวงต่าว ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ อยู่ฝั่งทะเลเหลือง ระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลต้องการสร้างเขตเมืองใหม่ให้เป็นเขตทัศนียภาพทางวัฒนธรรมและยังคงความเป็นธรรมชาติ รวมถึงเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการผลักดันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติ จนนำไปสู่เมืองระดับโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเบียร์และเกาะแห่งดนตรี นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับธุรกิจรวม 29.05 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะดึงดูดบริษัทนักลงทุนกว่า 20 แห่งให้เข้ามาร่วมลงทุน โดยปัจจุบันแผนการพัฒนาต่าง ๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเมืองใหม่ ซึ่งเขตหวงต่าววางแผนจะใช้การพัฒนาเชิงสังคมและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเขตเมืองใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประการดังนี้

1.1 ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในเมืองให้สวยงามน่าอยู่ เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีและเป็นที่น่าจดจำ

2.2 พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่เขตเมืองใหม่ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

1.3 จัดการบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ

2. โครงการสร้างสถานีรถไฟฝั่งตะวันตก เป็นทางรถไฟที่วิ่งตามแนวชายฝั่งทะเล ผ่านเมืองชิงต่าว เมืองรื่อจ้าว และเมืองเหลียนยุนกั่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูง โดยมีช่วงระยะทางเขตหวงต่าว 82 กิโลเมตร เชื่อมสู่ 10 ตำบล 114 หมู่บ้าน โดยพร้อมเปิดให้ประชนชนได้ใช้บริการภายในปี ค.ศ.2018

3. โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเลือกสถานที่ตั้ง และเมื่อได้ข้อสรุปจะเริ่มดำเนินการสร้างตามลำดับ

4. โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำในสวนสาธารณะแม่น้ำติงเจีย กำลังอยู่ระหว่างการออกแบบแผนงาน ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบและอนุมัติ จะเร่งดำเนินการก่อสร้างทันที ขณะนี้ได้เริ่มสร้างเขตกั้น เพื่อป้องกันปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และการบุกเบิกที่ว่างเปล่าเพื่อการเพาะปลูก ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการสร้างเสร็จสิ้นแล้ว บริเวณนี้จะยังเป็น สวนอเนกประสงค์สำหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชน เพื่อการพลานามัย ความบันเทิง การทัศนาจร การพักผ่อนด้วย

5. โครงการสร้างสวนป่าเขาต้าเจี้ยน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 กรมป่าไม้เมืองชิงต่าวได้รับการอนุมัติการดำเนินการวางแผนและก่อสร้างส่วนป่าดังกล่าว ซึ่งเขตได้กำหนดให้สวนป่าแห่งนี้เป็นสวนป่าระดับเมือง และเป็นศูนย์อนุรักษ์และทดลองพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในยังประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนริมน้ำ เขตเก็บเกี่ยวผลไม้ และศูนย์การเรียนการสอนอีกด้วย

ช่วงเขตหวงต่าวได้ใช้ยุทธศาสตร์ 3 ก้าวในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว โดยมีเป้าหมายในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีน ตามลำดับดังนี้ 1. ก้าวที่หนึ่ง ตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2017 สร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน รวมทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2. ก้าวที่สอง ปี ค.ศ. 2021 ด้านสังคมและวัฒนธรรมจะมีความเป็นสากลตามเป้าหมายเกินกว่า 60% 3. ก้าวที่สาม ปี ค.ศ. 2024 การพัฒนาเขตหวงต่าว โดยเฉพาะในด้านการสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล จะก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 


*************************************


ที่มา : http://news.qingdaonews.com/qingdao/2017-09/01/content_20008169.htm

แหล่งภาพ :j.news.163.comwww.minsheng.qingdaonews.com


ปรับปรุงล่าสุด : 06 กันยายน 2560
โดย : น.ส.สุพรรษา ชั้นรัศมี

มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว