โรงงานผลิตยางรถยนต์ระงับการผลิตในช่วงการประชุม SCO

โรงงานผลิตยางรถยนต์ระงับการผลิตในช่วงการประชุม SCO

ราคายางพาราในตลาดซื้อขายยางพาราในช่วงเวลานี้ ผันผวนอยู่ในช่วงแคบ ๆ โดยมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสก่อน และปริมาณยางพาราคงคลังในเขตปลอดภาษีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานขั้นพื้นฐานที่เปลี่ยนไป  

ราคายางพาราต้องประสบกับแรงกดดันในทางลบอีกครั้ง โดยตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงงานผลิตยางรถยนต์ทุกแห่งในเมืองชิงต่าวจะต้องหยุดดำเนินการผลิต รวมถึงจำกัดการขนส่งโลจิสติกส์ในพื้นที่เมืองชิงต่าว ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจากการจัดการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะสั้นต่ออุปสงค์ยางพารา
เมื่อมองภาพรวมราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกันยายน 2561 โดยจากการตรวจสอบข่าวในตลาดยางพาราพบว่า

1. กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร และกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศ ร่วมกันออกมาตรการ ลดภาษีสำหรับการซื้อรถพ่วงลงครึ่งหนึ่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการขนส่ง ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยภาษีดังกล่าวจะลดลง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. ตามข้อมูลล่าสุดที่ออกโดยกรมศุลกากรไทย พบว่าปริมาณการส่งออกยางพาราในภาพรวมของเดือนเมษายน 2561 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีการส่งออกยางพาราปริมาณรวมทั้งสิ้น 504,200 ตัน ( น้ำยางดิบและยางสังเคราะห์ ) เพิ่มขึ้นถึง 174,700 ตัน เพิ่มขึ้น 53.03% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 41.73% โดยสถานการณ์การส่งออกยางพารามีดังนี้ ปริมาณการส่งออกน้ำยางข้น 77,600 ตัน ยางแท่ง STR 20 152,500 ตัน และปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันเพิ่มขึ้น 52,400 ตัน

3. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 พบว่าสต็อกยางพาราทั้งในและนอกเขตการค้าเสรี ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณยางพาราคงคลังในเขตการค้าเสรีชิงต่าว ลดลงเหลือ 172,500 ตัน ซึ่งลดลงจากเดือนพฤษภาคมประมาณ 10,900 ตัน ยางธรรมชาติคงคลังมีจำนวน 62,600 ตัน ลดลง 111,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ยางสังเคราะห์คงคลังมีจำนวน 106,200 ตัน เพิ่มขึ้น 200 ตัน จากช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ยางคอมปาวด์คงคลัง 370 ตัน ซึ่งมีปริมาณเท่ากับเดือนพฤษภาคม

4.ทั้งนี้ จากการรายงานข่าวในชิงต่าวพบว่า ในมณฑลยูนนานยังคงมีสต็อกยางคงคลังสูง โดยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ราคารับซื้อน้ำยาง 9,500 หยวนต่อตัน มีค่าขนส่ง ค่าเสื่อมราคา และค่าการแปรรูปประมาณ 1,500 หยวนต่อตัน มีผลผลิตจากการแปรรูปปีละ 6,000 - 7,000 ตัน จากการสำรวจพบว่า ในเดือนเมษายน พฤษภาคม ตุลาคม และพฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาที่โรงงานแปรรูปสามารถดำเนินการผลิตได้สูงสุด โดยในช่วงเดือนเมษายน 2560 สามารถสร้างผลผลิตได้สูงกว่า 1,000 ตัน แต่ในปีนี้ คาดว่าจะสามารถแปรรูปได้เพียง 600 ตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด                                                                     *******************************ปรับปรุงล่าสุด : 06 มิถุนายน 2561
โดย : นางสาววรนารถ เดชยอดยิ่ง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว