ภาครัฐเสฉวนแถลง “แผนปฎิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3 ปี”

ภาครัฐเสฉวนแถลง “แผนปฎิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3 ปี”

 

ปัจจุบัน ทุกพื้นที่ของจีนกำลังเร่งพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยบูรณาการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่กับยุทธศาสตร์ระดับชาติ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ  

ล่าสุด รัฐบาลมณฑลเสฉวนได้แถลง “แผนปฎิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3 ปี” (2561-2563) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อกระตุ้นการนำเข้า-ส่งออก และยกระดับการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2563 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศจะมีมูลค่าเกินกว่า 5.5 แสนล้านหยวน และมีบริษัทประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก 5,000 ราย รวมถึงเตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้า Made in Sichuan ในต่างแดนให้มากกว่า 200 กิจกรรม   

ภายใต้แผนปฎิบัติการดังกล่าว มณฑลเสฉวนจะใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้ากับประเทศแถบตะวันตก พร้อมกับเร่งขยายภาคการค้าสู่ประเทศแถบตอนใต้ ผลักดันแนวความคิด “การค้าระหว่างประเทศ+สภาพเศรษฐกิจ” และ “การค้าระหว่างประเทศ+การผลิต” ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความเข้าใจในสภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลก และสามารถผลิตสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สำหรับการส่งออก หลีกเลี่ยงการผลิตเกินความต้องการของตลาด และการผลิตคุณภาพต่ำ 

ขณะเดียวกัน จะใช้ประโยชน์จากเขตทดลองการค้าเสรี ทั้งในด้านการชักจูงการลงทุน การเป็นด่านนำเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า ซึ่งจากสถิติ รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ยุโรป ได้ขนส่งรถยนต์ VOLVO V40 จำนวน 164 คัน จากสถานีเมืองเก็นต์ ประเทศเบลเยี่ยม มาถึงสถานี ชิงไป่เจียงนครเฉิงตูแล้ว นับเป็นเส้นทางที่ 10 ของรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู - ยุโรป ต่อจาก เส้นทางเฉิงตู-ลอดซ์ (โปแลนด์)  เฉิงตู-นูเรมเบิร์ก (เยอรมนี)  เฉิงตู-ทิลบูรก์ (เนเธอร์แลนด์) เฉิงตู-อัลมาตี (คาซัคสถาน)   เฉิงตู-มินสก์ (เบลารุส) เฉิงตู-มอสโก (รัสเซีย) เฉิงตู-ปราก (เช็ก) เฉิงตู-อิสตันบูล (ตุรกี) และเฉิงตู-ทาร์ริล (ลิทัวเนีย)  

ในด้านการส่งเสริมสินค้า Made in Sichuan ในช่วง 3 ปีจากนี้ รัฐบาลมณฑลเสฉวนมีแผนการจัดงานแสดงสินค้า Made in Sichuan ในต่างแดนกว่า 200 กิจกรรม เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจก้าวออกไปศึกษาตลาด และระบบบริหารจัดการทางการตลาดในต่างแดนให้มากขึ้นเพื่อทำความรู้จักตลาด และส่งเสริมให้ภาคเอกชน ก่อตั้งธุรกิจกระจายไปยังแหล่งลงทุนทั่วโลก สร้างเครือข่ายธุรกิจบนโลกออนไลน์ จัดตั้ง Warehouse เก็บสินค้า และจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ของมณฑลเสฉวนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยภาครัฐเตรียมที่จะบ่มเพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เสฉวนให้มีคุณภาพและศักยภาพให้สามารถเป็นที่แข่งขันได้ในตลาดโลก

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลเสฉวนยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด่านนำเข้า-ส่งออกสินค้าซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญของ การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (ด่านทางอากาศ) สถานีรถไฟชิงไป๋เจียง (ด่านระบบราง) ท่าเรือหลูโจวและท่าเรืออี๋ปิน (ด่านทางน้ำ) เป็นศูนย์กลางในการขนส่ง เปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้านำเข้า-ส่งออก รวมทั้ง มีแผนการที่จะก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อขยายช่องทางการเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์สินค้าระหว่างมณฑลเสฉวน-ยุโรป-เอเชียและอาเซียน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศของมณฑลเสฉวนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ปรับปรุงล่าสุด : 21 ธันวาคม 2560
โดย : นายธวัช มหิตพงษ์
แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ Sichuan Daily

มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู