มณฑลหูหนานเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

มณฑลหูหนานเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

รายงานข่าวจากเว็บไซต์ www.rednet.cn วันที่ 8 เม.ย. 2554 ระบุว่า ปี 2553 อุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องจักรกลของมณฑลหูหนานมีมูลค่าการผลิตและการจำหน่ายทะลุยอด 400,000 ล้านหยวนเป็นครั้งแรก โดยมีมูลค่าการผลิตเครื่องจักรกลสำหรับโครงการก่อสร้างสูงเป็นอันดับที่ 1 ของจีน ทั้งนี้ มณฑลหูหนานได้ตั้งเป้าหมายว่า เมื่อถึงช่วงปลาย “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 12 (ปี2554 – 2558)” มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลสำหรับโครงการก่อสร้างจะสูงกว่า 1,000,000 ล้านหยวน

ที่มา http://jjckb.xinhuanet.com/images/2008-11/05/xin_14110505082570404788.jpg

ปี 2553 อุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องจักรกลของมณฑลหูหนานมีมูลค่าการผลิตและการจำหน่ายสูงถึง 428,790 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 44.9 ซึ่งได้พัฒนาและรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมชั้นนำขนาดใหญ่ด้านเครื่องจักรกลสำหรับโครงการก่อสร้าง ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้านรถยนต์กับอะไหล่รถยนต์ และด้านการคมนาคมระบบราง เป็นต้น โดยมีวิสาหกิจที่มีมูลค่าการผลิตและการจำหน่ายมากกว่า 50,000 ล้านหยวนจำนวน 2 ราย และมีวิสาหกิจที่มีมูลค่าการผลิตและการจำหน่ายมากกว่า 10,000 ล้านหยวนจำนวน 5 ราย

นอกจากนี้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี2554 – 2558) มณฑลหูหนานจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยในปี 2558 มณฑลหูหนานจะมีรายได้จากการประกอบกิจการรถยนต์และอะไหล่รถยนต์มากกว่า 300,000 ล้านหยวน ทั้งนี้ เมื่อถึงปลายปี 2558 มณฑลหูหนานจะมีวิสาหกิจด้านรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ที่มีมูลค่า 100,000 ล้านหยวนมากกว่า 2 ราย มีวิสาหกิจที่มีมูลค่า 10,000 ล้านหยวนจำนวน10 ราย และมีวิสาหกิจที่มีมูลค่า 1,000 ล้านหยวนมากกว่า 20 ราย
ปรับปรุงล่าสุด : 08 เมษายน 2554
โดย : นางสาวอุมาวดี แซ่ผู่
แหล่งข้อมูล : www.rednet.cn(湖南红网)

มณฑลหูหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง