เกษตรกรอานฮุยอนาคตไกล หวังรายได้ต่อหัวปีนี้โตขึ้น 9%

เกษตรกรอานฮุยอนาคตไกล หวังรายได้ต่อหัวปีนี้โตขึ้น 9%


มณฑลอานฮุยเป็น 1 ในแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศจีนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปี 2559 มีมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 2.57 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.7 % จากปี 2558 อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในชนบทของมณฑลอานฮุยที่ 11,720 หยวน (จากการเกษตรปฐมภูมิ) ก็ยังต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในชนบทของทั้งประเทศจีนซึ่งอยู่ที่ 12,363 หยวน ดังนั้น ในปีนี้ รัฐบาลมณฑลอานฮุยจึงประกาศ “มาตรการส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างอุปทานด้านการเกษตร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมและชนบทมีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 900,000 ครัวเรือน โดยมั่นใจว่า ภายในปีนี้จะสามารถลดจำนวนหมู่บ้านที่ยากจนลงได้สำเร็จ 1,000 หมู่บ้าน ทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรในชนบทเพิ่มขึ้น 9%


มาตรการส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างอุปทานด้านการเกษตรดังกล่าวมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านโครงสร้างทางการเกษตร อุปทานของสินค้าเกษตรที่ไม่เพียงพอ พื้นฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและชนบทที่ไม่เข้มแข็ง โดยเน้นเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างอุปทานด้านการเกษตรร่วมกับการผลักดันการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชนบท และปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งรัฐบาลมณฑลอานฮุยเห็นควรให้มีการดำเนินงานใน 7 แผนงานหลัก ซึ่งก่อให้เกิดการดำเนินงาน 37 ประการย่อย โดยมีสาระสำคัญดังนี้


1. ปรับโครงสร้างสัดส่วนการผลิตสินค้าและโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เหมาะสม ผลักดันให้เกิดการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร

โดยสนับสนุนให้มีการยกระดับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก พัฒนาขนาดและความมีประสิทธิภาพของการปศุสัตว์ทั้งมณฑล ปรับรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ พร้อมเป็นศูนย์กลางการชำแหละและขนส่งโดยใช้ระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain)* จากนั้นทำเป็นรูปแบบอาหารแช่แข็งออกจำหน่ายสู่ตลาด สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมผักและผลไม้ ส่งเสริมการเพาะปลูกที่มีลักษณะเฉพาะในพื้นที่ ผลิตสินค้าเกษตรที่มีเอกลักษณ์ นำเอาสิ่งที่ผลิตได้เฉพาะพื้นที่และความหลากหลายของสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร


2. ส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรกรรมดั้งเดิมเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตร

          มณฑลอานฮุยจะเร่งยกระดับธุรกิจแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยสนับสนุนให้มีการก่อตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในวิสาหกิจอาหาร สร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างอุตสาหกรรมปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและวิสาหกิจชั้นนำ


3. สร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจรูปแบบใหม่ สานต่อการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชนบทเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มณฑลอานฮุยกำลังให้ความสำคัญ โดยอาศัยทิวทัศน์ที่งดงามของชนบท วัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนา E-Commerce ในพื้นที่ชนบทอย่างครอบคลุม โดยจะพัฒนาเครือข่ายหลัก (backbone network) ของการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้สมบูรณ์ทั่วทั้งมณฑล เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจเกษตรรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เช่น นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว เจ้าของกิจการ ตลอดจนแรงงานต่าง ๆ กลับมาลงทุนทำธุรกิจในชนบท เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิด


4. ส่งเสริมรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

          สนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง และนำร่องใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี นอกจากนี้จะกำกับดูแลอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงอย่างเข้มงวด เน้นการพัฒนาเกษตรกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นระบบเกษตรที่ใช้ความรู้เชิงนิเวศเพื่อบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตร การตลาด และการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


5. เพิ่มการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนา การเกษตรสมัยใหม่

          ส่งเสริมการสร้างระบบเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อบูรณาการเข้ากับการเกษตรในปัจจุบัน โดยจะสร้างสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อทำการทดลองและสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เสริมสร้างทักษะของบุคลากรทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านการเกษตร


6. ปรับปรุงการเกษตรและชนบทที่ล้าหลัง เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาชนบทให้ทันสมัย

          เสริมสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ที่ระบบชลประทานเข้าไม่ถึง ปรับปรุงระบบการระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ส่งเสริมการสร้างชนบทให้สวยงาม และดูแลบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของชาวชนบท เช่น การจัดการขยะ และน้ำเสีย สร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4G ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ชนบท และยกระดับการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน


7. เพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิรูปชนบท กระตุ้นการพัฒนาภายในด้านการเกษตรและพื้นที่ในเขตชนบท

          โดยจะเพิ่มการปฏิรูประบบที่ดินในเขตชนบท นำระบบแอปพลิเคชั่นมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลการจัดการสัญญาการใช้ที่ดิน จัดสรรการใช้ที่ดินทางการเกษตรให้เหมาะสม รวมถึงปฏิรูประบบสิทธิในทรัพย์สินส่วนกลางของชนบท นอกจากนี้ ยังดำเนินนโยบายประกันราคาสำหรับพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวสาลี ประกันความปลอดภัยของเนื้อวัวและสัตว์ปีก เป็นต้น


การดำเนินมาตรการส่งเสริมการปฏิรูปด้านการเกษตรดังกล่าวคาดว่าจะทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในชนบทของมณฑลอานฮุยในปี 2560 โตขึ้น 9% ส่งผลให้มีระดับที่ทัดเทียมกับค่าเฉลี่ยของประเทศจีนในไม่ช้า อีกทั้งรัฐบาลอานฮุยยังคาดการณ์ว่า ในปี 2564 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของมณฑลจะมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านหยวน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนาภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต


เห็นได้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากจะใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักอย่างที่เห็นกันโดยทั่วไปแล้ว ยังสามารถใช้การพัฒนาภาคการเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนได้ ดังตัวอย่างของมณฑลอานฮุยซึ่งมีจุดแข็งด้านนี้ การปฏิรูปด้านการเกษตรจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ช่วยพัฒนาเกษตรกรรมและชนบทให้ทันสมัยขึ้น นำพาเกษตรกรไปสู่ความร่ำรวย และเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชนบท


หมายเหตุ

* โซ่ความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Cold Chain)  เป็นโซ่อุปทานที่มีการควบคุมสภาวะอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ บรรยากาศ วิธีการบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ตลอดทั้งโซ่อุปทาน ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูปหรือการบรรจุ การขนส่ง และการกระจายสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการเวลาดำเนินงานในโซ่อุปทานให้สั้นที่สุด จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของสินค้าได้
จัดทำโดย นางสาวปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลอ้างอิง

1.ข้อมูลจากเว็บไซต์ ahwang.cn วันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง 安徽农民今年人均收入有望增长9%

2.ข้อมูลจากเว็บไซต์ people.com.cn วันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง 安徽发力农业供给侧” 激活农业农村发展新动能

3.ข้อมูลจากเว็บไซต์ news.163.com วันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง 中共安徽省委安徽省人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见

4. ข้อมูลจากสำนักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เว็บไซต์

http://logistics.go.th/index.php/2013-03-24-17-03-35/2013-03-24-17-15-63/3047-food-cold-chain

5. ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ปรับปรุงล่าสุด : 02 พฤษภาคม 2560
โดย : นางสาวปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา

นครเซี่ยงไฮ้ / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้