เขตฯ หนิงเซี่ยหุยกับเป้าหมายการเป็น World-level Winery Industry

เขตฯ หนิงเซี่ยหุยกับเป้าหมายการเป็น World-level Winery Industry

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยถือเป็นมณฑลที่มีศักยภาพในการปลูกองุ่นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมไวน์ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกบนเทือกเขาเฮ่อหลาน (He Lan Mountain) ที่มีอุณหภูมิและแสงแดดที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตขององุ่นรวมถึงคุณภาพของดินที่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำเหลือง (Yellow River) ที่ทำให้คุณภาพขององุ่นที่ปลูกบนเทือกเขาเฮ่อหลานได้รับการยอมรับจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ

ข้อมูลจากรัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุย ระบุว่า ในเดือน มิ.ย. 2560 เขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีพื้นที่เพาะปลูกองุ่นที่ใช้ทำไวน์ (Wine Grape) รวม 570,000 หมู่ (ราว 233,606.5 ไร่) คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของทั้งประเทศ มีกำลังการผลิตไวน์เฉลี่ย 100,000 ตัน/ปี โดยสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมมีทั้งสิ้น 13 สายพันธุ์ ได้แก่ (1) องุ่นขาว 4 สายพันธุ์ (Chardonnoy, Italian Riesling, Riesling, Vidal Blanc) และ (2) องุ่นแดง 9 สายพันธุ์ (Cabernet Sauvignon, Cabernet Fernischet, Merlot (เป็นสายพันธุ์ที่มีสัดส่วนการเพาะปลูกมากที่สุดราวร้อยละ 15 ของสายพันธุ์องุ่นแดงทั้งหมด), Dornfelder, Pinot Noir, Cabernet Fran, Syrah, Marselan, Petit Verdot) นอกจากนี้ เขตฯ หนิงเซี่ยหุยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสายพันธุ์องุ่นจีนหงเหมย (红玫) องุ่นสายพันธุ์ดีที่เป็นที่นิยมในประเทศ ให้มีความทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับสภาพอากาศของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยมากขึ้น   

ยกระดับฐานการปลูกและผลิตไวน์ ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มรายได้เข้าสู่พื้นที่

ข้อมูลจาก สนง. พัฒนาอุตสาหกรรมองุ่นเขตฯ หนิงเซี่ยหุย (Ningxia Grape Industry Development Bureau) ระบุว่าเมื่อปี 2559 อุตสาหกรรมการปลูกองุ่นของเขตฯ ทำรายได้ 20,000 ล้านหยวน ซึ่งสูงกว่ารายได้จากอุตสาหกรรมเกษตรหลักอันได้แก่ การเลี้ยงปศุสัตว์ (13,900 ล้านหยวน) และการปลูกและผลิตเก๋ากี๊ (10,000 ล้านหยวน) เป็นครั้งแรก อุตสาหกรรมการปลูกองุ่นรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ ยังสร้างงานให้แก่ประชาชนมากกว่า 12,000 ตำแหน่ง สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2560 เขตฯ หนิงเซี่ยหุยยังได้ประกาศเป้าหมายการยกระดับฐานการผลิตไวน์หนิงเซี่ยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติเช่นเดียวกับไวน์ที่ผลิตจากที่นี่ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ดังนี้

ปัจจุบัน

เป้าหมายภายในปี 2563

1. พื้นที่เพาะปลูก 570,000 หมู่1 (ราว 233,606.5 ไร่)

1. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก 1,000,005 หมู่ (ราว 409,838 ไร่)

2. โรงงานผลิตไวน์ (Chateau) 86 แห่ง

2. เพิ่มโรงงานผลิตไวน์ (Chateau) 100 แห่ง

3. มูลค่าการผลิตต่อปี 20,000 ล้านหยวน (ราว 120 ล้านขวด)

 

 

 

 

 

 

 

3. มูลค่าการผลิตต่อปีต้องไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านหยวน (ราว 200 ล้านขวด)

4. เพิ่มศักยภาพในอุตสาหกรรมรองรับ โดยจะตั้ง Grape-themed Tourism Townships จำนวน 10 แห่ง เพื่อต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมในสวนองุ่นและโรงงานผลิตไวน์ ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เยือน townships จะไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน/ปี สร้างรายได้ให้แก่เขตฯ หนิงเซี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านหยวน/ปี

   1 “หมู่” เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของจีน โดย 2.4 หมู่ = 1 ไร่

นอกจากนี้ สนง. พัฒนาอุตสาหกรรมองุ่นเขตฯ หนิงเซี่ยหุย ยังได้ร่วมมือกับ Western Development Research Center ม. หนิงเซี่ย ในการพัฒนาระบบประหยัดน้ำและปุ๋ย การให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อป้องกันโรคในองุ่น โดยเฉพาะการให้ความรู้เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรในการสังเกตพัฒนาการของต้นองุ่นและการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราประเภทต่างๆ เนื่องจากพื้นที่ปลูกองุ่นในเขตฯ หนิงเซี่ยหุย มักพบการเกิดโรคแอนแทรคโนสในองุ่นหรือที่มักเรียกว่าโรคผลเน่า โรคใบม้วน และโรคราน้ำค้าง ซึ่งมักระบาดในช่วงเดือน ก.ค. ของทุกปี รวมถึงแผนการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนโรคระบาดในองุ่นของสนง. พัฒนาฯ ให้สามารถแจ้งเตือนแนวโน้มการระบาดของโรคและศัตรูพืชล่วงหน้าได้นานยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลร่วมกับสภาวะอากาศในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันระบบสามารถแจ้งเตือนข้อมูลล่วงหน้าให้แก่เกษตรกรได้เพียง 7-10 วันเท่านั้น  

อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ไวน์จากเขตฯ หนิงเซี่ยหุยเป็นที่ยอมรับในประเทศและนานาชาติจำนวนมากถึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ (1) การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐในกรณีได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด เช่น ถ้าได้รับรางวัลจากเวที Concours Mondial de Bruxelles จะได้รับเงินอุดหนุนราว 300,000 หยวน สนับสนุนเงินรางวัล 200,000 – 1 ล้านหยวนหากผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจาก สนง. พัฒนาอุตสาหกรรมองุ่นเขตฯ หนิงเซี่ยหุยตั้งแต่ระดับ 1-5 (2) การสนับสนุนให้นำ Local Wine เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลักในเวทีระดับนานาชาติ อาทิ China-Arab States Expo, International Organisation of Vine and Wine: OIV Conference ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์ไวน์ Made in Ningxia ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และ (3) การใช้ประโยชน์จากการค้าออนไลน์ผ่าน www.ningxiawine.net ซึ่งเป็นช่องทางกระจายสินค้าที่สำคัญและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุตสาหกรรมไวน์ของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งนี้ นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ที่ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมการปลูกและแปรรูปเก๋ากี๊ และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สร้างรายได้ให้แก่ประชากรในพื้นที่อีกด้วย 

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-10/09/content_33011708.htm

2. http://www.sxrb.com/sxxww/zthj/wmhd/2016nxx/6330491.shtml

3. http://www.sohu.com/a/23177587_115402

4. http://www.nxputao.com.cn/news/show-1492.html

5. http://www.nxputao.com.cn/news/show-1490.html

 
ปรับปรุงล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560
โดย : ตรีชฏา ขันตยานุวงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
แหล่งข้อมูล : www.chinadaily.com.cn

เขตปกครองตนเองหนิงเซียหุย / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน