ครึ่งแรกของปี 2560 GDP เสฉวน โตขึ้นร้อยละ 8.2 เกินเป้าหมายที่วางไว้

ครึ่งแรกของปี 2560 GDP เสฉวน โตขึ้นร้อยละ 8.2 เกินเป้าหมายที่วางไว้


กรมสถิติมณฑลเสฉวน รายงาน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มณฑลเสฉวนมียอดรวม GDP ในพื้นที่มูลค่า 1,608,030 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 8.2 สูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยทั้งประเทศที่ร้อยละ 1.3 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลท้องถิ่นคาดการณ์ไว้ สะท้อนแนวโน้มพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

 

การเพิ่มขึ้นของ GDP มีสัดส่วนมูลค่าการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภท จำแนกเป็น (1) อุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่า 149,690 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 (2) อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ มีมูลค่า 728,820 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และ (3) อุตสาหกรรมการบริการมีมูลค่า 729,520 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8


ภาคการลงทุน มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมูลค่า 1,627,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 ในขณะที่การลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (มีรายได้จากผลิตภัณฑ์เกิน 20 ล้านหยวนขึ้นไป/ปี) ขยายตัวร้อยละ 8.6 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 1.7

การนำเข้า-ส่งออกในช่วงสองไตรมาสแรกปี 2560 ของมณฑลเสฉวนขยายตัวสูงขึ้นมาก มีมูลค่ารวมกว่า 209,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 60 แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 110,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.4 และการนำเข้ามูลค่า 99,470 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.2 ซึ่งสินค้าส่งออกหลักของมณฑลเสฉวนที่สำคัญได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์พกพา และแผงวงจรไฟฟ้า

สองไตรมาสแรกของปี 2560 ชาวเสฉวนมีรายได้โดยเฉลี่ยสูงขึ้น โดยรายได้สุทธิของชาวเมืองเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 15,502 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และรายได้สุทธิของเกษตรกรต่อหัวอยู่ที่ 6,409 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 สำหรับอัตราการบริโภคของชาวเสฉวนมีมูลค่า 831,270 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 0.9 โดยชาวเมืองใช้จ่ายเฉลี่ย 10,534 หยวน/คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และเกษตรกรใช้จ่ายเฉลี่ย 4,692 หยวน/คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3

นายสยง เจี้ยนจง โฆษกของกรมสถิติมณฑลเสฉวน กล่าวว่า “ภาพรวมเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการนำเข้า-ส่งออกที่มีการฟื้นตัวเร็วมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการณ์พัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน สำหรับครึ่งหลังของปี 2560 ภาครัฐจะดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด พร้อมทั้งขยายภาคการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มอัตราการบริโภคในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการบริการให้เติบโตต่อเนื่อง”  
ปรับปรุงล่าสุด : 07 สิงหาคม 2560
โดย : นายธวัช มหิตพงษ์
แหล่งข้อมูล : นสพ.เสฉวนรื่อเป้า

มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู