กวางตุ้งทุ่มเงินกว่า 3.5 ล้านล้านหยวน เดินหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่ง (Guangdong Coastal Economic Belt Development)

กวางตุ้งทุ่มเงินกว่า 3.5 ล้านล้านหยวน เดินหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่ง (Guangdong Coastal Economic Belt Development)

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งทุ่มเงินกว่า 3.5 ล้านล้านหยวน หรือราว 5.29 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong Coastal Economic Belt Development) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 120,900 ตารางกิโลเมตรใน 15 เมือง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้พื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของมณฑลกวางตุ้งเป็นกลุ่มฮับยุทธศาสตร์เมืองชายฝั่งระดับโลก ตั้งเป้า GDP ทะลุ 9.2 ล้านล้านหยวน และ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคพื้นสมุทร (Gross Ocean Product - GOP) 2.2 ล้านล้านหยวน ภายในปี 2063

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งมีพื้นที่ทั้งหมด 120,900 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 58,700 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 32.7 ของพื้นที่มณฑลกวางตุ้งทั้งหมด)และภาคพื้นทะเล 64,700 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ได้แก่ นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น จูไห่ ฝอซาน หุ้ยโจว ตงก่วน จงซานและเจียงเหมิน พื้นที่ชายฝั่งกวางตุ้งตะวันออก ได้แก่ เมืองซ่านโถว (ซัวเถา) ซ่านเหว่ย เฉาโจว(แต้จิ๋ว)และเจียหยาง พื้นที่ชายฝั่งกวางตุ้งตะวันตก ได้แก่ เมืองจ้านเจียง ม้าวหมิงและหยางเจียง

เป้าหมายสำคัญ

โครงการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีจุดประสงค์ในด้านอื่น ๆ อีก เช่น การพัฒนารูปแบบการจัดพื้นที่แบบวิทยาศาสตร์ สร้างระบบนวัตกรรมแบบเปิดอย่างเป็นสากล สร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และสร้างยุทธศาสตร์ในการเป็นฮับโลจิสติกส์ระดับโลก โดยเป้าหมายเหล่านี้แบ่งออกเป็น 4 ระยะสิ้นสุดในปี 2573 มุ่งพัฒนาใน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ นวัตกรรม อุตสาหกรรมการผลิต สังคมประชากรและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาในโครงการชายฝั่งทะเลมณฑลกวางตุ้งไว้อย่างชัดเจน

ยุทธศาสตร์ 1 หัวใจ 2 แขน 2 ข้อต่อ

มณฑลกวางตุ้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละเมืองไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง เป็น "1 หัวใจ" สำคัญของโครงการ โดยมีนครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางทะเลและทางอากาศ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการขยายความร่วมมือกับฮ่องกงและมาเก๊า

กำหนดให้กลุ่มเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกและตะวันออกของมณฑลเป็น "2 แขน" ของการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ โดยกลุ่มเมืองในชายฝั่งตะวันออก ได้แก่ เมืองซ่านโถว (ซัวเถา) เฉาโจว(แต้จิ๋ว)และเจียหยาง โดยกำหนดให้เมืองซัวเถาเป็นศูนย์กลางสร้างความร่วมมือด้านตะวันออกและขยายการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับมณฑลเจียงซีและมณฑลฝูเจี้ยน กลุ่มเมืองในชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ เมืองจ้านเจียงและม้าวหมิง โดยกำหนดให้เมืองจ้านเจียงเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับท่าเรือต่างๆ ในฝั่งตะวันออกรวมถึงกลุ่มเมืองในเขตอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและไห่หนาน

กำหนดให้เมืองซ้านเหว่ยและเมืองหยางเจียงเป็น "2 เมืองข้อต่อ" เชื่อมต่อและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแขนทั้งสองข้าง โดยเมืองซ่านเหว่ยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกในเส้นทางกว่างโจว-ซัวเถา สร้างท่าเรือซ่านเหว่ยให้มีความพร้อม รวมถึงเร่งพัฒนาโครงการพื้นที่ความร่วมมือเซินเจิ้น-ซ่านเหว่ย (Shanwei Special Cooperation Zone in Shenzhen) เมืองหยางเจียงเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกในเส้นทางเซินเจิ้น-ม้าวหมิง สร้างท่าเรือหยางเจียงให้มีความพร้อม เร่งพัฒนาเขตสาธิตการขยายเศรษฐกิจเกาะไห่หลิง พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ อุตสาหกรรมแสตนเลส ชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมท่าเรือ

กวางตุ้งอ้าแขนขยายความร่วมมือ 3 วงแหวน 1 แถบ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลมณฑลกวางตุ้งเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของจีน หรือ ไห่หยางจิงจี้(Marine Economic Development Zone) โดยรัฐบาลกลาง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2554 ในขณะนั้นได้จีนได้จัดตั้งเขตสาธิตการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลใน 3 มณฑลสำคัญ ได้แก่ มณฑลซานตง มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลกวางตุ้ง

ในปี 2555 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งนำโดยสำนักงานทะเลและการประมงได้จัดทำแผนพัฒนา "โครงการวงแหวนความร่วมมือเศรษฐกิจทางทะเลกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า" ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตทางทะเลรูปแบบใหม่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางทะเล การบริการด้านการเงิน การจัดเก็บสินค้าทางทะเล อุตสาหกรรมเรือเฟอรี่ ก่อนที่จะขยายรูปแบบความร่วมมือดังกล่าวไปยังมณฑลใกล้เคียงทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกใน"โครงการวงแหวนความร่วมมือเศรษฐกิจทางทะเลกวางตุ้ง-ฝูเจี้ยน" และ "โครงการวงแหวนความร่วมมือเศรษฐกิจทางทะเลกวางตุ้ง-กว่างซี-ไห่หนาน" ซึ่งโครงการความร่วมมือดังกล่าวได้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ทั้งหมดและกลายเป็น 1 แถบเศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economic Belt) ที่สำคัญของจีน


แถบเศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economic Belt) มีเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (PRD) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งจีนตอนใต้ กลุ่มเมืองซัวเถา แต่จิ๋ว เจียหยางและเหมยโจวเป็นศูนย์กลางของกวางตุ้งตะวันออกประสานกับวงแหวนกวางตุ้ง-ฝูเจี้ยน กลุ่มเมืองจ้านเจียง ม้าวหมิงและหยางเจียงเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของกวางตุ้งตะวันตกประสานกับวงแหวนกวางตุ้ง-กว่างซี-ไห่หนาน

มณฑลกวางตุ้งก็ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งประจำปี 2017-2030 (Guangdong Coastal Economic Belt Development) โดยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ผลักดันให้มณฑลกวางตุ้งอยู่ในระดับแนวหน้าของจีน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่ระดับ High-end ระดับโลก กระจายความเจริญไปสู่ชายฝั่งโดยรอบ เป็นรากฐานสำคัญของการส่งเสริมยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (PRD) เขตพื้นที่อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area) เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (PPRD) เขตพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของจีน จนไปถึงเป็นมณฑลสำคัญในการดำเนินโครงการตามแนวคิดริเริ่ม One Belt One Road กับนานาประเทศ

ในปี 2559 มณฑลกวางตุ้งมีมูลค่า GOP เท่ากับ 1.59 ล้านล้านหยวน คิดเป็น 1 ใน 5 ของ GDP ทั้งหมดของมณฑลกวางตุ้ง สูงที่สุดในจีนติดต่อกันเป็นเวลา 22 ปี พื้นชายฝั่งของมณฑลกวางตุ้งจึงนับว่าเป็นพื้นที่ศักยภาพ เปิดกว้างและมีนวัตกรรมสูงที่สุดในจีน พร้อมที่จะผู้นำด้านเศรษฐกิจของจีนให้ก้าวไปสู่ระดับการแข่งขันที่สูงขึ้น 
ปรับปรุงล่าสุด : 19 ธันวาคม 2560
โดย : นายสรศักดิ์ บุญรอด
แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ Nanfang Daily ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2560 หน้า A09 หนังสือพิมพ์ Nanfang Daily ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หน้า A09 2016年广东海洋生产总值达1.59万亿元 http://news.cnr.cn/native/city/20170727/t20170727_523872168.shtml 媒体:《广东省沿海经济带综合发展规划》出台 http://www.gd.gov.cn/gzhd/zcjd/wjjd/201712/t20171205_262514.htm 广东省人民政府关于印发广东省沿海经济带综合发展规划(2017-2030年) http://yueshan.kaiping.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=2177&BigClassName=%D5%FE%CE%F1%B6%AF%CC%AC&SmallClassName=1&SpecialID=0 粤港澳构建海洋经济圈 http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4113/2017/0609/821239/content_821239.htm 构建粤港澳、粤闽、粤桂琼三大海洋经济圈(组图) http://news.163.com/12/1213/10/8IJMF7VL00014AED.html

มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว