กวางตุ้งประกาศ 18 มาตรการพร้อมรับโครงการ "อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า" มุ่งเน้นการขยายโอกาสและเพิ่มเสรีทางการค้า

กวางตุ้งประกาศ 18 มาตรการพร้อมรับโครงการ "อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า" มุ่งเน้นการขยายโอกาสและเพิ่มเสรีทางการค้า

สำนักงานความมั่นคงสาธารณะ มณฑลกวางตุ้งประกาศ 18 มาตรการ รองรับโครงการตามแนวคิดอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area: GBA) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่เศรษฐกิจในพื้นที่ ครอบคลุม 6 ด้านสำคัญได้แก่ การเข้า-ออกเขตเมือง ด้านคมนาคม การป้องกันและการจัดการชายแดน การบริหารจัดการด้านนโยบายครัวเรือน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือด้านการบริการของตำรวจใน GBA

นายเจิ้ง จง รองอธิบดีสำนักงานความมั่นคง มณฑลกวางตุ้ง กล่าวว่า 18 มาตรการที่ออกมา ถือเป็นเพียงก้าวแรกของมาตรการต่าง ๆ ที่จะทยอยออกมารองรับแนวคิด GBA ต่อไปในอนาคต หลายมาตรการยังถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีนัยยะของการพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่ในปัจจุบันของจีนอีกด้วย

ข้อสังเกตจาก 18 มาตรการของมณฑลกวางตุ้ง

1. การเป็นเขตอ่าวฯ ที่เปิดกว้างและเชื่อมต่อกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ

พื้นที่ GBA จะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกันมาที่สุดพื้นที่หนึ่ง ภายใต้การปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ โดยการเชื่อมต่อนั้นเป็นไปในทุกทิศทาง ทั้งการไหลเวียนของทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกัน หรือการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจของพื้นที่นี้มากขึ้น

มณฑลกวางตุ้งออกมาตรการที่เปิดโอกาสให้ "บุคลากรต่างชาติศักยภาพสูง" [1] ได้รับความสะดวกในการเข้ามาทำงานและใช้ชีวิต รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของแรงงานกลุ่มนี้ ที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีให้แก่พื้นที่

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเปิดกว้างสำหรับกลุ่มชาวต่างชาติทั่วไป โดยรัฐบาลอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจาก 53 ประเทศ เดินทางเข้าพรมแดนของมณฑลกวางตุ้งและสามารถพำนักได้นาน 144 ชั่วโมง (6 วัน) โดยไม่ต้องตรวจลงตรา (visa) ซึ่งชาวต่างชาติกลุ่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญที่รัฐบาลมองว่าจะกลายเป็นแรงดึงดูดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเป็นผลพลอยได้สำหรับภาคธุรกิจของพื้นที่ GBA โดยเฉพาะ

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลกวางตุ้งยังให้ความสำคัญกับการไหลเวียนของพลเมือง GBA ด้วยกัน โดยมีมาตรการที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พลเมืองเข้า-ออกเมืองไปยังพื้นที่ฮ่องกงและมาเก๊าได้อย่างเสรีมากขึ้น และโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า อาทิ ดำเนินมาตรการเข้า-ออกเมืองพิเศษให้แก่พลเมือง GBA ที่เดินทางผ่านสะพาน HZMB โดยยกเว้นเอกสารตรวจลงตราสำหรับยานพาหนะส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ เพิ่มปริมาณรถสองทะเบียนที่วิ่งระหว่างฮ่องกง-กวางตุ้งและมาเก๊า-เหิงฉิน(จูไห่) มากขึ้น

2. ขยายโอกาสและเพิ่มเสรีทางการค้า

นอกจากการเป็นพื้นที่ที่เปิดเสรีด้านทรัพยากรมนุษย์แล้ว มณฑลกวางตุ้งยังออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่จะทำให้ GBA เป็นพื้นที่ที่เปิดเสรีด้านการค้ามากขึ้น โดยรัฐบาลออกมาตรการขยายเวลาช่องทางเข้า-ออกเรือสินค้าที่เข้าเทียบท่าในเขต GBA เป็น 24 ชั่วโมงและเพิ่ม "ช่องสีเขียว" (Green Channel) สำหรับสินค้าเกษตร ประเภทสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้และสินค้าอื่น ๆ รวมถึงมาตรการลดความซับซ้อนลดของพิธีการศุลกากร อำนวยความสะดวกให้แก่เรือต่างชาติที่เข้าเทียบอู่เรือในพื้นที่ GBA ด้วยการละเว้นการแสดงเอกสารผ่านแดนและเอกสารที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติการบนเรือ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะเป็นอีกแรงกระตุ้นด้านการค้าที่สำคัญ ที่จะทำให้การค้าใน GBA เป็นการค้าแบบ 24-7 ปลดล็อคข้อจำกัดเรื่องเวลาและเพิ่มขีดความสามารถและขยายโอกาศให้แก่เศรษฐกิจการค้าในพื้นที่

3. การค้าของไทย

สำหรับประเทศไทยธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบทางบวกที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดคือกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ผักและผลไม้สด ที่ได้รับประโยชน์จากท่าเรือ 24 ชั่วโมงและ Green Channel ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาและการขนส่งสินค้าเกษตรที่ส่งมายังมณฑลกวางตุ้ง เพื่อกระจายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของจีนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในอนาคตอันใกล้พื้นที่ GBA จะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของจีน และไทยก็น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มากก็น้อย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรติดตามและศึกษามาตารการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับอยู่เสมอ ซึ่งมาตรการ 18 ข้อที่ประกาศออกมา ยังเป็นเพียงมาตรการแรก ๆ ของมณฑลกวางตุ้งเท่านั้น  ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนจะคอยติดตามและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ มาตรการสำหรับโครงการ "อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า"  


[1] บุคลากรศักยภาพสูงตามมาตรฐานการให้คะแนนชาวต่างชาติที่เข้ามาในจีน
ปรับปรุงล่าสุด : 26 ธันวาคม 2560
โดย : นายสรศักดิ์ บุญรอด
แหล่งข้อมูล : 广东省公安机关服务粤港澳大湾区建设18项举措 http://www.gdga.gov.cn/jwzx/jsyw/zzlm/201712/t20171212_844754.html 粤港澳大湾区收18个惠民大礼包!9市享6项出入境政策 http://news.ycwb.com/2017-12/13/content_25779437.htm

มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว