คณะกรรมการกรมการเมืองพรรคฯ ชี้ภารกิจด้านเศรษฐกิจในปี 2561


คณะกรรมการกรมการเมืองพรรคฯ ชี้ภารกิจด้านเศรษฐกิจในปี 2561

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2560 นายสี จิ้งผิงได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อกำหนดภารกิจด้านเศรษฐกิจในปี 2561 โดยมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในปี 2561 ซึ่งจะเป็นปีที่ 1 ของการดำเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ชุดที่ 19 จะให้ความสำคัญกับการลงมือปฎิบัติอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการสร้างสังคมที่มีความกินดีอยู่ดีรอบด้านในปี ค.ศ. 2020

2. สำหรับปี 2561 จะยึดหลักให้เศรษฐกิจมีความ “ก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูง การวางนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสมกับภาระปัจจุบันและรองรับอนาคต การส่งเสริมการปฏิรูปคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ การดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจีน และการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความทันสมัยในระดับโลก

3. จีนจะยังคงดำเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน (Supply-side Structural Reform) พร้อมกับเร่งปฏิรูประบบที่อยู่อาศัย (housing system reform) โดยยึดหลักของ ปธน. จีนว่า “ที่อยู่อาศัยมีไว้สำหรับพักอาศัย ไม่ได้มีไว้เพื่อเก็งกำไร” โดยทางการจีนอยู่ระหว่างพัฒนาระบบที่จะสามารถรองรับความต้องการที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการเช่าและผู้ที่ต้องการซื้อให้เพียงพอ อนึ่ง ปัจจุบัน กรุงปักกิ่งมีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจนำที่ดินมาสร้างที่อยู่อาศัยให้พนักงานซึ่งคาดว่าเมืองอื่น ๆ จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันในปี 2561

4. จีนจะดำเนินการเพื่อให้สามารถเอาชนะความท้าทายใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

4.1 ความเสี่ยงทางการเงิน โดยนโยบายทางการเงินจะ 1)เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ2)ลดความเสี่ยง 3)ป้องกันการเกิดฟองสบู่ และ 4)ลดภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลท้องถิ่น

4.2 ปัญหาทางมลพิษ โดยจะควบคุมการปล่อยมลพิษและดำเนินมาตรการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะกระทบต่อราคาวัตถุดิบกลางน้ำและปลายน้ำที่เพิ่มขึ้น อาทิ ในอุตสาหกรรมแก้ว เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการทำความร้อนจากแหล่งอื่นแทนที่ถ่านหินในช่วงฤดูหนาว

4.3 ลดความยากจน โดยมีเป้าหมายว่า ในปี 2561 จำนวนคนจนจะลดลงมากกว่า 10 ล้านคน และจะหมดสิ้นลงในปี 2563 ทั้งนี้ จำนวนคนยากจนของจีน ณ ปลายปี 2559 อยู่ที่ 43.35 ล้านคน และเส้นความยากจนของสำนักงานขจัดความยากจนของคณะรัฐมนตรีจีนกำหนดอยู่ที่ 2,855 หยวน/ปี

อย่างไรก็ดี การประชุมครั้งนี้จะวางแนวทางสำหรับการประชุมงานด้านเศรษฐกิจ (Central Economic Work Conference: CEWC) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค.2560 ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2561
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ธันวาคม 2560
โดย : น.ส.บุษกร หลี่
แหล่งข้อมูล : http://news.hexun.com/2017-12-11/191934084.html

ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง