รู้หรือไม่...ครึ่งปีหลัง กว่างซีมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร?

รู้หรือไม่...ครึ่งปีหลัง กว่างซีมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร?

ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 เศรษฐกิจของกว่างซีขยายตัวเต็มศักยภาพที่ 7.2%สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกว่างซี และกว่างซีขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่ 7.5% อีกก้าว


ตัวเลขเศรษฐกิจเขตฯ กว่างซีจ้วง ไตรมาส 2/2560

ดัชนี

หน่วย

มูลค่า

(%)

มูลค่า GDP

ล้านหยวน

817,981

7.2

   - อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (การเกษตร)

ล้านหยวน

76,102

3.8

- อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ (การผลิต)

ล้านหยวน

413,386

6.6

   - อุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ (การบริการ)

ล้านหยวน

328,493

8.6

รายได้การคลัง

ล้านหยวน

-

6.3

มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ล้านหยวน


7.0

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ล้านหยวน

942,120

12.8

มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค

ล้านหยวน

359,783

10.6

มูลค่าการค้าต่างประเทศ

ล้านหยวน

178,596

30.0

รายได้เฉลี่ยที่ใช้จ่ายได้ของชาวเมือง

หยวน

15,044

5.8

รายได้เฉลี่ยที่ใช้จ่ายได้ของชาวชนบท

หยวน

5,845

8.9

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

-

101.1

1.1


ด้านการค้าต่างประเทศ ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ เขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่ารวม 178,600 ล้านหยวน ขยายตัว 30% (สูงกว่าอัตราขยายตัวของทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 10.4 จุด) แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 79,250 ล้านหยวน ขยายตัว 17.4% และมูลค่านำเข้า 99,350 ล้านหยวน ขยายตัว 42.1% โดยกว่างซีเป็นฝ่ายเสียดุลการค้า 20,100 ล้านหยวน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ รัฐบาลกว่างซีได้วางแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ไว้หลายด้าน อาทิ

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระบบราง (การปรับปรุงรางรถไฟระหว่างเมืองต่างๆ รวมถึงเมืองชายแดน การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในนครหนานหนิง) ทางหลวงพิเศษ และถนนในเขตชนบท และการพัฒนาระบบน้ำ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองและชาวชนบท

2. ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปทาน (supply-side structural reform) มุ่งเน้นการดำเนินนโยบายเพื่อลดต้นทุนประกอบการของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนที่เกิดจากภาษีอากร การซื้อขาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ยกระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมดั้งเดิมใน 2 ด้านหลัก กล่าวคือ

(3.1) เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอ้อย (อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ functional sugar, ยีสต์ อาหารสัตว์ และอาหารพรีเมี่ยม) และอลูมิเนียม (อาทิ วัสดุในอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ รถไฟความเร็วสูง)

(3.2) ส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจ รัฐบาลกว่างซีมีแผนส่งเสริมการควบรวมกิจการโรงงานน้ำตาล เพื่อบ่มเพาะกลุ่มธุรกิจน้ำตาลที่มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน 5-6 ราย และเพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจน้ำตาลด้วยการลดโรงงานน้ำตาลจาก 100 กว่าราย ให้เหลือโรงงานหัวกระทิราว 60 ราย

4. อุตสาหกรรมสมัยใหม่ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาใน 2 สาขา คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ และอุตสาหกรรมเภสัชกรรมชีวภาพ โดยมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมดังกล่าวหลายกองทุน อาทิ กองทุนแนะแนวการลงทุนก้อนแรกมูลค่า 3 พันล้านหยวน กองทุนเฉพาะเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมช่วง 3 ปีมูลค่า 5 พันล้านหยวน และกองทุนค้ำประกันอุตสาหกรรมเกิดใหม่

5. เกษตรกรม มุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน พัฒนาการเกษตรสู่ระบบอุตสาหกรรม การพัฒนาเขตสาธิตการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นจุดแข็งของตนเอง การพัฒนาระบบบริการเพื่อการพัฒนาแบรนด์เกษตรและแพลทฟอร์มส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันอาหารปลอดภัย(trace back) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นและการเพิ่มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรด้วยตู้ความเย็น การเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟกับระบบขนส่งระหว่างประเทศ (เส้นทางรถไฟนครฉงชิ่ง-เขตฯ ซินเจียงอุยกูร์-ยุโรป และนครเจิ้งโจว-ยุโรป) และการพัฒนาระบบ e-Commerce ในชนบท
ปรับปรุงล่าสุด : 25 กรกฏาคม 2560
โดย : นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์http://www.gx.chinanews.com (中新社) วันที่24 กรกฎาคม 2560

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง