เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • แนวคิดริเริ่ม One Belt One Road กับโอกาสทางธุรกิจฮ่องกง
    แนวคิดริเริ่ม One Belt One Road กับโอกาสทางธุรกิจฮ่องกง (30 มี.ค. 2560)
    แนวคิดริเริ่ม One Belt One Road กับโอกาสทางธุรกิจฮ่องกง
    One Belt One Road (OBOR) หรือ The Belt and Road Initiative เป็นยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ที่ริเริ่มขึ้นโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการสร้างความมั่นคงในเส้นทางการค้าทั้งทางบก และทางทะเลของจีนกับประเทศในเส้นทาง Belt and Road เป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนส่งเสริมเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศบนเส้นทาง Belt and Road และเป็นกรอบการทำงานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีน

    เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง