เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • บทเรียนจากฮ่องกง 8: นโยบายเปิดรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
  บทเรียนจากฮ่องกง 8: นโยบายเปิดรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (11 ต.ค. 2561)
  ต่อยอดจากที่ฮ่องกงได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์จากรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology: I&T) ในเขต Greater Bay Area (GBA) และได้รับการสนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณส่งเสริม I&T การเสริมสร้างระบบนิเวศธุรกิจด้านนวัตกรรมดิจิทัล การบ่มเพาะบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน I&T รวมไปถึงนโยบายดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้มาทำงานในฮ่องกง ล่าสุด รัฐบาลได้ประกาศรายชื่อ 11 สาขาอาชีพความชำนาญเฉพาะด้าน (Talent list) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในการพัฒนาฮ่องกงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มและมีความหลากหลาย โดย 11 สาขาความชำนาญเหล่านี้ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท  และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่งครอบคลุมไปถึงแผนยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเดินเรือระหว่างประเทศ รวมถึง การบำบัดของเสีย บทความตอนนี้ เราจึงขอสรุปรายละเอียดโดยสังเขปของ 11 สาขาอาชีพความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับภาคส่วนที่ต้องการเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของฮ่องกง รวมทั้งบรรดา talent ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเหล่านี้และสนใจโอกาสงานในฮ่องกง
  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง
 • บทเรียนจากฮ่องกง 7: HKSTP บันไดสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  บทเรียนจากฮ่องกง 7: HKSTP บันไดสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (12 ก.ย. 2561)
  ฮ่องกงนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการขนส่งในภูมิภาคแล้ว ปัจจุบันยังได้ตำแหน่งใหม่จากรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology: I&T) ในเขต Greater Bay Area (GBA) อีกด้วย ซึ่งรัฐบาลฮ่องกงก็ได้ขานรับนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและผลักดันระบบนิเวศสำหรับด้าน I&T อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ่มเพาะจากหน่วยงานต่าง ๆ การให้เงินทุนสำหรับ startup ด้าน I&T ซึ่งล้วนแต่ช่วยส่งเสริมให้ระบบนิเวศ startup ของฮ่องกงเติบโตเร็วติดอันดับต้นของโลก โดยในปี 2560 ฮ่องกงมี startup เพิ่มเป็นเกือบ 2,500 ราย (เติบโตร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า) และมีบุคลากรทำงานในธุรกิจ startup กว่า 6,000 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21) แผนพัฒนาเขต GBA ที่รัฐบาลจีนผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย I&T นี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดผนึกจุดแข็งของฮ่องกงเข้ากับเซินเจิ้น (เมืองต้นแบบ smart city ของจีน) ซึ่งภาค I&T ของฮ่องกงกับเซินเจิ้นรวมกันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก บทความในวันนี้ เราจึงจะว่ากันด้วยเรื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง(Hong Kong Science & Technology Park: HKSTP)อีก 1 ใน 3 เสาหลักในการสนับสนุน startup ด้าน I&T ของฮ่องกง ควบคู่กับ Cyberport และ HKPC ที่เคยกล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้


  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง
 • บทเรียนจากฮ่องกง 5: 5 ทศวรรษบนเส้นทางการสนับสนุนธุรกิจของ HKPC
  บทเรียนจากฮ่องกง 5: 5 ทศวรรษบนเส้นทางการสนับสนุนธุรกิจของ HKPC (31 ก.ค. 2561)
  ในขณะที่ Cyberport เป็นองค์กรน้องใหม่ที่มีอายุเพียง 14 ปีและเน้นเรื่องการนำฮ่องกงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้น startup ด้าน FinTech และ E-commerce เป็นหลักนั้น ปัจจุบันหลายคนอาจจะนึกไม่ค่อยออกแล้วว่าในอดีตฮ่องกงก็มีอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจเช่นกัน จนได้มีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาคการผลิตตั้งแต่เมื่อกว่า 50 ปีก่อน นั่นก็คือ Hong Kong Productivity Council(HKPC)ที่เราจะมาทำความรู้จักกันในบทความตอนนี้นั่นเอง แม้ว่าการมาทำธุรกิจด้านการผลิตในฮ่องกงอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ควรลืมว่าฮ่องกงเองก็มุ่งเน้นเรื่องการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาค GBA และจีนทั้งประเทศ รวมถึงเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก โดย HKPC ก็สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมธุรกิจไทยให้กับหุ้นส่วนต่าง ๆ ของ HKPC และสามารถให้การสนับสนุนทางออกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ภาคธุรกิจได้  
  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง