ศึกษาโอกาส

  • กุ้ยโจว จากมณฑลยากจนสู่ฮับ Big Data ของจีน
    กุ้ยโจว จากมณฑลยากจนสู่ฮับ Big Data ของจีน (26 ม.ค. 2561)
    กุ้ยโจวมีข้อได้เปรียบด้านปัจจัยการพัฒนา Big Data หลายประการ ในด้านอากาศ นครกุ้ยหยางมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 15℃ และหน้าร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 25℃ ส่งผลดีต่อการควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ IT ซึ่งทำให้ประหยัดไฟฟ้า ในด้านความเพียงพอของพลังงาน กุ้ยโจวเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของจีน ค่าไฟจึงมีราคาค่อนข้างถูก นอกจากนี้ นครกุ้ยหยางยังเป็นเมืองแรกของจีนที่มี Wifi ครอบคลุมทั้งเมือง ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก

    มณฑลกุ้ยโจว / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง