อุตสาหกรรมพลังงานลมในจีน


อุตสาหกรรมพลังงานลมในจีน

พลังงานลมในจีนปัจจุบันมีวิธีผลิต 2 แบบ คือ (1) off-grid และ (2) grid-connected แบบที่ 1 เป็นใบพัดขนาดเล็ก แต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานลมของจีนมาก โดยในช่วงปลายปี 2551 มีบริษัทผู้ผลิตใบพัดขนาดเล็กซึ่งผลิตมากกว่า 19 ชนิด มีกำลังผลิตตั้งแต่ 100 W ถึง 100 KWประมาณ 36 ราย ผลิตได้ประมาณปีละ 80,000 หน่วย ส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศประมาณครึ่งหนึ่ง ใบพัดขนาดเล็กเป็นที่นิยมใช้ในเขตชนบทห่างไกลของจีน เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กว่า 1 ล้านครอบครัว ในปี 2551 มีกังหันลมประมาณ 380,000 หน่วย ที่ใช้ผลิตกำลังไฟฟ้าทั้งหมด 75 MW ส่วนแบบที่ 2 ยังคงมีจำนวนจำกัดมาก พัฒนาการเป็นไปช้ากว่าแบบแรก ปัจจุบัน ตลาดจีนยังคงใช้ใบพัดที่นำเข้าจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 80

อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2549-2553 จีนใช้แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 11 รัฐบาลจีนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานลม ทำให้พลังงานลมในจีนพัฒนาอย่างมาก โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี และความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยรวมของจีนในปี 2551 รวมทั้งหมดมีปริมาณถึง 12 GW (ซึ่งมากกว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์ในจีน ซึ่งผลิตได้ 9.1 GW) ธุรกิจการผลิตใบพัดเติบโตอย่างรวดเร็ว มีบริษัทผู้ผลิตทั้งของจีนและต่างชาติเกิดขึ้นกว่า 70 บริษัท โดยสามารถผลิตใบพัดขนาดผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 0.75 MW ถึง 3 MW บริษัทชั้นนำ เช่น Goldwind (เขตปกครองตนเองซินเจียง), Zhejiang Yunda, Shenxin, Wandian, Sinovel, Dongfang Electric Corp, China Guodian Group, Vestas, Suzlon, GE โดยมีบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เช่น Nanjing Gearbox, Huiteng Blade, Tianfu Blade, Lianzhong Motor เป็นต้น

ในแผนพัฒนาพลังงานนำกลับมาใช้ใหม่ระยะกลาง-ระยะยาวของจีน ได้ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้งหมดในปี 2553 ประมาณ 5 GW และเพิ่มเป็น 30 GW ในปี 2563 ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งฐานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมถึง 7 แห่ง ซึ่งมีกำลังผลิตระดับ GW ในเขตมณฑลเจียงซู เหอเป่ย จี๋หลิน ซินเจียง กานซู และมองโกเลียใน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาตลาดให้ขยายตัวมากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตใบพัดกังหันลมของจีนซึ่งสามารถผลิตใบพัดขนาด 37.5 เมตรที่เป็นที่นิยมมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมา เริ่มเผชิญกับปัญหาความล้าหลังของเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการใบพัดขนาด 40.3 เมตรมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บริษัทที่มีศักยภาพต้องเร่งกำลังผลิตให้ทันตามความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกัน บริษัทที่เคยผลิตใบพัดขนาดเล็กก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากนโยบายส่งเสริมธุรกิจพลังงานลมของรัฐบาลจีน โดยไม่ได้ทำการวิจัยหรือวางแผนปฏิบัติการสำหรับรองรับอุตสาหกรรมนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น การกระตุ้นให้ผลิตใบพัดป้อนสู่ตลาดมากขึ้นโดยสนับสนุนบริษัทเกิดใหม่มากขึ้น ทำให้ราคาใบพัดถูกลง (เดิมกังหันลมขนาด 1.5 MW ราคาค่ากระแสไฟต่อทุก KW ในช่วงต้นปี 2552 ประมาณ 6,000 หยวน ขณะนี้เหลือต่ำกว่า 5,000 หยวน) ขณะเดียวกัน ก็ทำให้ผลกำไรลดลงด้วย จากเดิมที่เคยได้กำไรร้อยละ 25-30 ในปี 2547 เหลือเพียงร้อยละ 10 ในปัจจุบัน บริษัทขนาดใหญ่ของจีน เช่น Sinovel เห็นความจำเป็นต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนา โดยเมื่อเดือนมกราคม 2553 ได้ลงทุนก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีพลังงานลมในทะเลแห่งชาติ ส่วนบริษัทขนาดเล็กก็ต้องมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาตัวเองให้ทันกับการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมพลังงานลมในจีน ส่วน Goldwind บริษัทผู้ผลิตใบพัดใหญ่อีกแห่งหนึ่งก็มีนโยบายพัฒนาตัวเองโดยจะควบรวมกับบริษัทขนาดเล็ก และยังได้มุ่งเป้าไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยุโรปกลาง โดยอาจขายสินค้าหรืออาจลงทุนในแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมในต่างประเทศด้วย

ส่วนบริษัทต่างประเทศในจีน พัฒนาตัวเองในการผลิตเทคโนโลยีที่ใช้เฉพาะตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะ Vestas บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ของเดนมาร์ก ล่าสุดพัฒนากังหันลมรุ่น V60-850 KW ให้กับบริษัท Datang ของจีน สำหรับรัฐบาลจีนก็ช่วยสนับสนุนธุรกิจนี้ โดยยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ระบุว่า ร้อยละ 70 ของกังหันลมที่ใช้ในประเทศต้องใช้ที่ผลิตในประเทศ ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ได้ดีขึ้น เพราะเปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น และการแข่งขันเป็นไปโดยยุติธรรมมากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นด้วย

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นของอุตสาหกรรมพลังงานลมจีน ได้แก่ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากกังหันลมในจีนประมาณ 3.5 GW หรือร้อยละ 29 ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับสายส่งกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งห่างไกลจากเครือข่ายสายส่ง นอกจากนี้ ในเขตดังกล่าว เครือข่ายสายส่งดำเนินกิจการโดย State Grid Company, Inner Mongolia Grid และ China Southern Grid ซึ่งต่างก็ทำไปตามแนวทางธุรกิจในเขตมณฑลของแต่ละบริษัท จึงไม่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย แม้ว่าในทางกฎระเบียบของรัฐบาลจีนจะมีระบุให้บริษัทต่างๆ เหล่านี้ต้องเชื่อมต่อสาย เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานลมก็ตาม โดยที่มีมาตรการจูงใจ คือ ค่าชดเชยที่บริษัทเครือข่ายสายส่งจะได้เพื่อชดเชยค่าจัดซื้อกระแสไฟฟ้าจากบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

แม้จะมีความห่วงกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นว่าอาจมีผลกระทบต่ออนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานลมทั้งจากผู้ผลิตของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐของจีน แต่ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของจีนมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามปรับปรุง พัฒนาทั้งกฎระเบียบ มาตรการ แรงจูงใจ ตลอดจนทุ่มเทเงินทุนในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้ สิ่งที่เด่นชัดของจีนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานลมของจีน ได้แก่ คณะกรรมาธิการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติจีนได้ออกกฎระเบียบใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อปรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ เช่น การปรับระเบียบค่าธรรมเนียมพลังงานลม ฉบับที่ 1906 (The Improvement of Wind Power Tariff Regulations)§นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังร่วมกับธนาคารโลกและ Global Environment Facility จัดตั้ง China Renewable Energy Scale-up Program ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนานโยบายพลังงานทดแทนและมาตรการการลงทุนด้วย

แม้ว่าพลังงานลมจะยังไม่มีศักยภาพนักในประเทศไทย แต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของแหล่งพลังงานทดแทนในปัจจุบัน การเรียนรู้ถึงพัฒนาการต่างๆ ของพลังงานทดแทนก็อาจเป็นอีกความรู้หนึ่งซึ่งอาจจะนำมาปรับใช้เพื่อหาแนวทางใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน ในความเป็นจริง ไทยเองก็ได้ใช้ประโยชน์จากลมอยู่แล้ว แม้จะยังไม่มากนัก ตัวอย่างที่เห็นชัด ได้แก่ กังหันลมชัยพัฒนาก็เป็นตัวอย่างการใช้พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพได้ในระดับชุมชน ในโอกาสต่อไป เราจะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักพลังงานนิวเคลียร์ ในฐานะอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานทดแทนที่หน่วยงานทางการไทยได้พูดถึงบ้างแล้วว่าจะนำมาใช้ในประเทศไทยในอนาคตที่ไม่ไกลนัก

เขียนโดย : อู๋ จิ้งหง
แหล่งข้อมูล : นสพ. China Daily

Last Update : 24 มีนาคม 2553
ecpisgpvimm, 01/08/2011 22:21:58
F5bQ3a , rpbyuzjbibuu, [link=http://xwueduhrpcdi.com/]xwueduhrpcdi[/link], http://pzpvheagkrkd.com/
ebspfl, 30/07/2011 18:01:51
fCV5VN , bfaobmybnozt, [link=http://hynzyymiegfy.com/]hynzyymiegfy[/link], http://cjrugxwazzpg.com/
bkejaxug, 29/07/2011 16:53:07
Vinny, 29/07/2011 06:40:03
Your asnewr was just what I needed. It's made my day!
Go to forum >>